За­што Су­бо­ти­ча­ни за­ра­ђу­ју ма­ње

23.jan 2023 6:45 AM
post

Про­сеч­на за­ра­да у Су­бо­ти­ци ни­жа је за го­то­во 10 хи­ља­да од ре­пу­блич­ког про­се­ка, а та­кво за­о­ста­ја­ње ни­је би­ло ка­рак­те­ри­стич­но у прет­ход­ним го­ди­на­ма.

СУБОТИЦА – Пре­ма по­да­ци­ма Ре­пу­блич­ког за­во­да за ста­ти­сти­ку, про­сеч­на за­ра­да у Ср­би­ји за ок­то­бар про­шле го­ди­не из­но­си­ла је 75.353 ди­на­ра, а за исти ме­сец за­по­сле­ни у Су­бо­ти­ци про­сеч­но су за­ра­ди­ли 65.680 ди­на­ра. Пре­ма ре­чи­ма Иштва­на Ху­ђи­ја, пред­сед­ни­ка Са­ве­за са­мо­стал­них син­ди­ка­та Су­бо­ти­це, ова­ко ве­ли­ко за­о­ста­ја­ње про­сеч­не пла­те Су­бо­ти­ча­на за пла­том у Ср­би­ји, у ви­си­ни од го­то­во 10 хи­ља­да ди­на­ра, ни­је би­ло ка­рак­те­ри­стич­но у ра­ни­јем пе­ри­о­ду.

Пре­глед ста­ти­стич­ких по­да­та­ка по­ка­зу­је да је, при­ме­ра ра­ди, де­цем­бра 2018. го­ди­не про­сеч­на за­ра­да у Ср­би­ји би­ла 49.901 ди­нар, а у Су­бо­ти­ци 45.954 ди­на­ра, што зна­чи да је за не­што ви­ше од че­ти­ри го­ди­не јаз из­ме­ђу две про­сеч­не за­ра­де удво­стру­чен.

По­сто­ји ви­ше раз­ло­га за то сма­тра Ху­ђи. „У Су­бо­ти­цу је до­шао ве­ли­ки број ве­ли­ких ком­па­ни­ја, што је­сте по­зи­тив­но, јер је ве­ли­ки број Су­бо­ти­ча­на и ста­нов­ни­ка окол­них ме­ста ов­де за­по­слен, али оно што син­ди­кат оче­ку­је је­сте да се рав­но­мер­ни­је рас­по­ре­ђу­је за­ра­да и да се ви­ше обра­ти па­жња на рад­ни­ке и да за­по­сле­ни мо­гу да оства­ру­ју ве­ћа пра­ва не­го што им за­кон и ми­ни­мал­не за­ра­де до­зво­ља­ва­ју. На­кна­де за те опе­ра­тив­не, јед­но­став­ни­је по­сло­ве у овим ком­па­ни­ја­ма кре­ћу се ма­ло из­над ме­ди­јал­не пла­те, од­но­сно за­ра­де ко­ју при­ма пре­ко 50 од­сто за­по­сле­них, а то је око 57 хи­ља­да ди­на­ра. Ком­па­ни­је ко­је су при­ма­ле суб­вен­ци­је од др­жа­ве има­ле су и услов да за­по­сле­ни­ма на ми­ни­мал­ну пла­ту мо­ра­ју да­ти 20 од­сто ви­ше. По­ред свих по­ску­пље­ња ко­ја нам се де­ша­ва­ју, пла­те су ма­ле и оне би мо­ра­ле да се ко­ри­гу­ју и то че­шће ка­ко би се рав­но­мер­ни­јом рас­по­де­лом до­би­ти по­бољ­шао ма­те­ри­јал­но-со­ци­јал­ни по­ло­жај за­по­сле­них”, сма­тра пр­ви су­бо­тич­ки син­ди­ка­ли­ста. Ху­ђи ка­же да су та оче­ки­ва­ња и због то­га што и са­ми ру­ко­во­ди­о­ци у овим ком­па­ни­ја­ма, по­себ­но сме­ште­ним у окви­ру Сло­бод­не зо­не, ис­ти­чу да су бо­ље по­сло­ва­ли то­ком про­шле не­го у 2021. го­ди­ни.

„Оче­ку­је­мо да се то од­ра­зи и на за­ра­де, јер Су­бо­ти­ца и по ква­ли­те­ту и по рад­ни­ци­ма за­слу­жу­је да ње­ни рад­ни­ци има­ју ре­пу­блич­ки про­сек”, ка­же Ху­ђи.

Ни­је из­не­на­ђе­ње и да се је­дан део по­сло­да­ва­ца, због ве­ли­ких за­хва­та­ња из за­ра­да за­по­сле­них, од­лу­чу­је на ис­пла­ту ми­ни­мал­ца, а део за­ра­де ис­пла­ћу­је „на ру­ке”.

Је­дан од бит­них раз­ло­га стал­ног за­о­ста­ја­ња за ре­пу­блич­ким про­се­ком у за­ра­да­ма је и про­фил ин­ду­стри­је ко­ја је за­сту­пље­на у Су­бо­ти­ци.

„Ова­мо ни­су до­ве­де­не фа­бри­ке ви­со­ке тех­но­ло­ги­је, ком­па­ни­је ко­је се ба­ве ви­со­ким тех­но­ло­шким раз­во­јем, не­до­ста­је нам и фа­кул­тет ко­ји би про­мо­ви­сао но­ве зах­те­ве тр­жи­шта и шко­ло­вао но­ве струч­ња­ке у по­је­ди­ним обла­сти­ма”, сма­тра Ху­ђи.

Ма­да Су­бо­ти­ца ва­жи за је­дан од гра­до­ва са ве­ли­ким бро­јем ИТ струч­ња­ка и ве­ли­ким бро­јем фри­лен­се­ра, ме­ђу­тим, у син­ди­ка­ту ис­ти­чу да та, че­сто ве­о­ма про­фи­та­бил­на за­ни­ма­ња, за­ра­ду сти­чу оба­вља­ју­ћи по­сло­ве за стра­не ком­па­ни­је, те да њи­хо­ви при­хо­ди ни­су ов­де ре­ги­стро­ва­ни као за­ра­де. Осим то­га, по­гра­нич­ни по­ло­жај Су­бо­ти­це, као и ве­ли­ки број двој­них др­жа­вља­на отво­ри­ли су мо­гућ­ност јед­ном бро­ју гра­ђа­на да жи­ви ов­де, а за­ра­ђу­је у Ма­ђар­ској, од­но­сно у европ­ском су­сед­ству.

Пре­ма по­да­ци­ма син­ди­ка­та у Су­бо­ти­ци, не­до­ста­ју гра­ђе­вин­ци, ва­ри­о­ци, бра­ва­ри, стру­га­ри, пе­ка­ри, елек­три­ча­ри, елек­тро­ме­ха­ни­ча­ри и за те стру­ке ду­ал­но обра­зо­ва­ње се по­ка­за­ло као до­бро ре­ше­ње, ка­же Ху­ђи.

У Су­бо­ти­ци је у по­след­ње вре­ме при­ме­тан и ве­ћи број рад­ни­ка из Тур­ске на гра­ђе­ви­на­ма, као и рад­ни­ка са Да­ле­ког ис­то­ка, ко­ји су ан­га­жо­ва­ни на по­сло­ви­ма у уго­сти­тељ­ству.

Izvor: politika.rs