КРЕТАЊЕ КУПОВНЕ МОЋИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ МАЈ 2022. ГОДИНЕ

28.jul 2022 9:54 AM
post

Куповна моћ мерена односом Нове Просечне, односно Нове Минималне потрошачке корпе и просечне нето зараде у мају 2022. године је већа у односу на април 2022. године.
1. Нова Просечна потрошачка корпа за месец мај 2022. године износила је 84.538,29 динара и већа је од Нове Просечне потрошачке корпе из претходног месеца за 905 динара, или за 1,1%. У односу на мај 2021. године Нова Просечна потрошачка корпа већа је за 11%.
Нова Минимална потрошачка корпа за мај 2022. године износила је
43.695,45 динара и већа је за 497 динара од Нове Минималне потрошачке корпе из претходног месеца, или за 1,1%. У односу на мај 2021. године Нова Минимална потрошачка корпа већа је за 11,2%.
2. Просечна зарада (бруто) обрачуната за мај 2022. године износила је
102.432 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 74.168 динара.
Раст бруто зарада у периоду јануар–мај 2022. године, у односу на исти
период прошле године, износио је 13,4% номинално, односно 3,8% реално. Истовремено, нето зараде су порасле за 13,3% номинално и за 3,8% реално.
У поређењу са истим месецом претходне године, просечна бруто зарада за мај 2022. године номинално је већа за 14,2%, а реално за 3,4%, док је просечна нето зарада номинално већа за 14,1%, односно за 3,4% реално.
3. За покриће Нове Просечне потрошачке корпе у мају 2022. године било је потребно 1,14 просечних зарада, а за покриће Нове Минималне корпе било је довољно 0,59 просечне зараде.
За покриће Нове Просечне потрошачке корпе у априлу 2022. године
било је потребно 1,15 просечних зарада, а за покриће Нове Минималне корпе било је довољно 0,59 просечне зараде.
За покриће Нове Просечне потрошачке корпе у мају 2021. године било
је потребно 1,17 просечних зарада, а за покриће Нове Минималне корпе било је довољно 0,60 просечне зараде.
4. Цене производа и услуга личне потрошње у мају 2022. године, у
односу на април 2022. године, у просеку су повећане за 1,2%. Потрошачке цене у мају 2022. године, у поређењу са истим месецом претходне године, повећане су за 10,4%, док су у поређењу са децембром 2021. године у просеку повећане за 5,6%.
Посматрано по главним групама производа и услуга класификованих
према намени потрошње, у мају 2022. године, у односу на претходни месец, раст цена је забележен у групама Транспорт (2,5%), Ресторани и хотели (2,3%), Опрема за стан и текуће одржавање (1,7%), Здравље (1,5%), Храна и безалкохолна пића (1,2%), Одећа и обућа (1,1%), Становање, вода, електрична енергија, гас и остала горива (0,9%),
Рекреација и култура (0,6%), Алкохолна пића и дуван (0,4%), Образовање (0,2%) и Комуникације (0,1%).
Цене осталих производа и услуга нису се битније мењале.2
5. Посматрано по градовима, натпросечну нето зараду у мају 2022. године статистика је регистровала у Београду (93.056 динара), Новом Саду (85.893 динара) и Смедереву (78.238 динара).
Просечна месечна зарада испод просека Републике Србије у мају 2022.
године регистрована је у Панчеву (72.232 динара), Нишу (71.243 динара), Крагујевцу (69.952 динара), Ужицу (69.223 динара), Зрењанину (68.191 динара), Суботици (66.837динара), Шапцу (66.529 динара), Сремској Митровици (66.311 динара), Ваљеву (63.953
динара), Зајечару (63.707 динара), Краљеву (61.780 динара) и Лесковцу (57.336 динара).
6. Посматрано по градовима, у мају 2022. године, куповну моћ изнад
просека Републике Србије имали су Београд, Нови Сад, Ниш, Смедерево и Крагујевац.
У осталим градовима, који се статистички прате, просечна месечна нето зарада је покрила Нову Минималну потрошачку корпу, а није била довољна за покриће Нове Просечне потрошачке корпе (видети страну 9: Упоредни преглед куповне моћи по градовима).

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР: Урош Кандић
Обрадила: Сузана Цанић, самостални саветник
Контролисала: Слађана Марковић, руководилац групе
Одобрио: Јасмин Хоџић, помоћник министра

Izvor:mtt.gov.rs
https://mtt.gov.rs/extfile/sr/36972/KUPOVNA%20MOC%20maj%2020221.pdf