Definisanje strategije za modernizaciju Sindikata

08.jun 2021 8:41 AM
post

Samostalni sindikat šumarstva i prerade drveta, u želji da se suoči sa izazovima i prilagodi svoje delovanje stalnim promenama u okruženju, zatražio je podršku Međunarodne organizcije rada (MOR) za definisanje svoje strategije kao polazne tačke u modernizaciji organizacije.

Podrška će biti realizovana kroz radionicu, tokom koje će Kancelarija MOR u Budimpešti obučiti predstavnike Sindikata šumarstva i prerade drveta kako da unaprede organizaciju i što uspešnije zastupaju članstvo.

Tokom obuke, koja će biti sprovedena ove nedelje, oko dvadesetak predstavnika Sindikata radiće na usaglašavanju i dogovaranju jasne vizije o novom dugoročnom planu sindikata i definisanju klјučnih ishoda nove strategije, kako bi postavili osnove za izradu strateškog dokumenta modernizacije Sindikata.

Suočen sa sve većim promenama na tržištu rada i izazovima u borbi za radnička i sindikalna prava, sindikalni pokret u celom svetu, pa i u Srbiji, nalazi se na raskrsnici zbog čega mora stalno da se prilagođava i jača, kako bi zadržao postojeće i učlanio novo članstvo.

I pandemija Kovid-19 je povećala potrebu za time, jer je dodatno ubrzala promene okruženja u kojem sindikati posluju, zbog čega su neophodna nova rešenja kako bi se iz pandemije izašlo u što bolјem stanju.

Svedoci smo da, kada je reč o budućim strategijama, raste pritisak na donosioce odluka, u koje spadaju i sindikati, da definišu opiplјive i merlјive rezultate primene bilo koje nove strategije i da nadgledaju njeno sprovođenje.

U tom smislu, pristup MOR nazvan „Upravlјanje na bazi rezultata“ (UBR) predstavlјa važan instrument koji se može iskoristiti da bi se fokusiralo na planirane promene i da bi se pratilo da li organizacije ostvaruju svoje cilјeve ili su im neophodna neka prilagođavanja.

Tako će Kancelarija MOR u Budimpešti obučiti predstavnike Sindikata o klјučnim konceptima UBR i nadzora i evaluacije. Obuka bi trebalo da pokaže učesnicima kako da primene koncepte planiranja u procesu definisanja i revidiranja strategije sindikata.