Inicijativa Sindikata Subotice

29.sep 2021 7:36 AM
post

Savez samostalnih sindikata grada Subotice pokrenuo je Inicijativu za oslobađanje sindikalnih organizacija od plaćanja taksi republičkim organima za davanje mišljenja, odnosno tumačenje republičkih propisa.
Već dugi niz godina radeći u veoma složenim društveno-političkim ekonomskim i socijalnim okolnostima, rešavajući raznovrsne interese i probleme našeg članstva, nailazimo na razne nelogičnosti i probleme koji onemogućavaju da našim članovima pružimo kvalitetnije usluge, a sve u saradnji sa raznim republičkim organima.
Jedna od njih je ta da u slučaju da za potrebe naših članova želimo da dobijemo tumačenje, mišljenje republičkog organa (Ministarstva finansija, Ministarstva rada), traži se da moramo da za svako pojedinačno tumačenje ili mišljenje uplatimo u republički budžet iznos od 13.470 din (slovima:trinaest hiljada četiristo sedamdeset dinara), što predstavlja više od 1/3 iznosa minimalne zarade radnika, pri tom treba imati u vidu da su mišljenja i tumačenja nadležnih republičkih organa često u koliziji sa višim pravnim propisima i za sud i druge organe neobavezujuća.
Napominjemo da su Sindikati dobrovoljne i neprofitne organizacije zaposlenih (od kojih je veliki broj na ivici ili ispod egzistencijalnog minimuma), koje se finansiraju isključivo iz članarina, bez ikakvih dotacija od strane države, raznih organa ili donacija od strane raznih udruženja ili pojedinaca. Sindikalne organizacije nisu u mogućnosti da za svako pojedinačno tumačenje ili mišljenje republičkih organa,koja su im u radu potrebna, izdvoji napred navedeni iznos.
Smatramo da je napravljen grubi previd što sindikalne organizacije kao specifične, poput mnogih u Srbiji, kao što su organi, organizacije i institucije RS, organi i organizacije autonomnih pokrajina, lokalne samouprave, organizacije obaveznog socijalnog osiguranja, ustanove osnovane od strane RS, AP, jedinica lokalne samouprave, Crveni Krst, Crkve, Verske zajednice, diplomatska konzularna predstavništva…NISU OSLOBOĐENE OD PLAĆANJA REPUBLIČKIH ADMINISTRATIVNIH TAKSI ukoliko im je u radu za svoje potrebe ili za potrebe članstva potrebno tumačenje, mišljenje nadležnih republičkih organa.