Minimalna cena rada za 2021.

18.jan 2021 6:43 AM
post

Minimalna cena rada, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, za period januar-decembar 2021. godine iznosi 183,93 dinara (“neto”), po radnom času. Minimalna neto cena rada za decembar mesec 2020. godine, koja se u punom iznosu isplaćuje u januaru 2021. godine, iznosi 33.843,12 dinara (184 radna časa x 183,93 dinara).

Poslodavac je dužan da minimalnu zaradu isplati zaposlenom u visini koja se određuje na osnovu Odluke o minimalnoj ceni rada koja važi za mesec u kojem se vrši isplata, bez obzira za koji se mesec isplaćuje. To znači npr. kada se u januaru 2021.godine bude isplaćivala minimalna zarada za decembar 2020. godine, ili za bilo koji drugi mesec iz 2020. godine, primenjuje se minimalna cena rada po random času u visini od 183,93 dinara, a ne cena rada u visini od 172,54 dinara koja je važila za 2020. godinu.

Minimalna cena rada, u iznosu od 33.843,12 dinara, uvećava se za: a) regresa za godišnji odmor, b) naknade za ishranu u toku rada, c) uvećane zarade za minuli rad, za rad u dane praznika (državnih i verskih), za rad noću i za prekovremeni rad.

Imajući u vidu činjenicu da pojedini poslodavci ne poštuju odredbe Zakona o radu koje se odnose na minimalnu zaradu, molimo sve zaposlene koji su se susreli sa tim problemom da se obrate Savezu samostalnih sindikata Srbije kako bi smo nastali problem što efikasnije rešili.