Modernizacijom – sindikat u korak sa svetom, brzom i tačnom informacijom – radnik korak ispred poslodavca

11.feb 2022 12:28 PM
post

Što su radnici bolje informisani - prava im se manje krše!

Da je informisanost o radničkim pravima u snažnoj korelaciji sa povredrom prava i aktivnom borbom za prava, pokazuju brojna istraživanja. Poslednje koje je sproveo Savez samostalnih sindikata Hrvatske svedoči da su aktivni i informisani radnici i razumevanje o moći informacije - preduslov postizanja boljih prava i socijalne pravde, a tako i dostojanstvenog života, odnosno života po meri čoveka.
Radnici su relativno pasivni kad je reč o traženju i proveravanju informacija o radničkim pravima, dok su aktivniji jedino kada misle da su im prava povređena ili kada nisu sigurni koja prava imaju. Najčešće se informišu o osnovnim pravima, poput godišnjeg odmora, visine plate, radnog vremena i drugih materijalnih prava, a najmanje u vezi sindikalnog organizovanja i prava na štrajk. Oni obično ne prepoznaju nepravdu i često nisu svesni svog potčinjenog položaja i ne veruju kako je promena moguća.

Pravovremena i redovna informisanost, kao i širenje svesti o pozitivnim ishodima i uticajima sindikalnog rada i borbe, važni su u razbijanju takvih predrasuda i time, istovremeno, unapređenju radničkih prava uopšte.
Uloga sindikata u tome je velika, s obzirom na to da su, kako pokazuje istraživanje, članovi sindikata bolje informisani o pravima, znaju vrednost tih informacija, a tamo gde deluje sindikat ređe su i povrede radničkih prava, a radnici skloniji da se bore za svoja prava.

Zato će Savez samostalnih sindikata Srbije, realizacijom međunarodnog projekta, podići informisanost na znatno viši nivo i istrajati u naporima da osvesti i edukuje članove o važnosti sindikalnog organizovanja i sindikata i njegove uloge, kao i o važnosti informisanosti o pravima.
Na tom putu je, smatramo, neophodno bolje unutrašnje informisanje, koje ćemo postići formiranjem baze podataka, savremenog internet portala i mobilne aplikacije „e-sindikat“, čime ćemo članstvo približiti Savezu i svim drugim nivoima sindikalnog organizovanja.
Digitalizacijom će svaki član moći da, na „jedan klik“, dođe do svih potrebnih zakonskih akata, propisa i inicijativa koje sindikati upućuju vladi, poslodavcima i lokalnim samoupravama. Ali, i svim dokumentima i odlukama, bitnim za sindikalnu organizaciju i njene članove.

Deo projekta, pod nazivom „Sindikalna akademija“, predviđa edukaciju članova o brojnim temama, iz koje će proisteći priručnik za kolektivno pregovaranja i socijalni dijalog. Digitalizacija će ojačati prisustvo SSSS na društvenim mrežama, postaćemo aktivniji i bliži našim članovima. Preko društvenih mreža ćemo afirmisati naše nove aplikacije, e-sindikat i „Radna prava za tebe“, koja je namenjena mladima koji iz srednjih škola ili sa fakulteta izlaze na tržište rada ali i onima koji su radnici sa iskustvom a žele da dodatno utvrde svoja znanja.

Jer, kada radnici znaju svoja prava, prvi preduslov promene je postignut. Želimo da probudimo želju za aktivnim učešćem i ličnim doprinosom unapređivanju prava i položaja radnika. Sindikat na ovaj način postaje bliži svima bez obzira da li su članovi i 'preskače' fizičku distancu.

Informisanjem doprinosimo demokratizaciji i širenju znanja svih radnika o njihovim pravima i mogućnostima delovanja, te ih približavamo sindikalnim organizacijama i sindikalnom učlanjavanju i delovanju.