Neto zarada ne sme da bude ispod 42.000 dinara

19.jul 2021 10:17 AM
post

Povećanje plata službenika i nameštenika u državnim organima, organima autonomne pokrajine i jedinicama lokalne samouprave bi trebalo regulisati donošenjem posebne uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama i to u procentulanom iznosu koji je veći od planiranog procenta rasta minimalne zarade, rekao je predsednik Sindikata uprave Srbije Slađan Bobić.

Neto mesečna zarada zaposlenog, zajedno sa regresom i toplim obrokom, ne bi smela da bude niža od 42.044,82 dinara, precizirao je Bobić u izjavi za sajt Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Zbog teškog materijalnog položaja zaposlenih, taj sindikat je, zajedno sa ostalim reprezentativnim sindikatima javnog sektora, od Ministarstva finansija zatražio i definisanje visine naknade za topli obrok i regres.

Bobić podseća da je Zakonom o radu definisano da zaposleni ima pravo na naknadu troškova za ishranu u toku rada i za regres za korišćenje godišnjeg odmora. Takođe, istim zakonom definisano je da visina navedenih troškova mora biti izražena u novcu.

Sindikat uprave Srbije je na osnovu prethodnog perioda utvrdio da je 1990-2008. godine topli obrok bio 25 odsto prosečne zarade u Republici, a da je od 2008. godine Opštim kolektivnim ugovorom utvrđen topli obrok u visini 15 odsto prosečne zarade, dok je regres za godišnji odmor bio u visini prosečne mesečne zarade u Srbiji.

Zakonom o platama u državnim organima i javnim službama, donetim 2001. godine, definisano je da koeficijent sadrži i dodatak na ime naknade za ishranu u toku rada i regresa za korišćenje godišnjeg odmora, ali nije definisano u kom iznosu.

S obzirom na to da minimalna cena rada za 2021. godinu iznosi 183,93 dinara, odnosno da minimalna cena rada za prosečno 174 radna časa mesečno iznosi 32.003,82 dinara, svaka zarada koja se isplaćuje u ovom iznosu ili nižem ne sadrži naknadu za ishranu u toku rada i regresa za korišćenje godišnjeg odmora, ukazao je Bobić. Sindikat uprave Srbije predložio je Ministarsrvu finansija da regres za korišćenje godišnjeg odmora bude na nivou prosečne zarade u Republici i da se zaposlenom dnevno obezbedi topli obrok u vrednosti 200 dinara, odnosno 4.600 dinara mesečno.

Tako bi zaposleni na mesečnom nivou, po osnovu regresa za korišćenje godišnjeg odmora i naknade za ishranu u toku rada (topli obrok), trebalo da primi 10.041 dinara, što znači da neto mesečna zarada zaposlenog ne bi smela da bude niža od 42.044,82 dinara, zaključio je Bobić.