Program

download

PLAN I PROGRAM RADA  2020.-2025.

Poštovani sindikalci,

Izbori u Samostalnom sindikatu grada Subotice za 2020.-2025. su pri kraju,stari novi sindikalci su po meni  izborom dobili veliku odgovornost i važnu ulogu u svojim preduzećima i ustanovama.Biti predsednik sindikata sindikalnih organizacija je vrlo zahtevna funkcija naše je da se član sindikata ima kome obratiti, da pomažemo zastupamo, posredujemo, pregovaramo,zahtevamo i na kraju što je dogovoreno da se potpiše i prati njegovo primenjivanje u praksi. Najčešće je ovo zadnje i najteže jer naši rezultati moraju biti vidljivi a oni se ogledaju boljem položaju zaposlenih kao i boljem životnom standardu i većoj bezbednosti na radu.

Javnost i transparetnost u radu i jačanje uloge sindikata u društvu

Rad na finansijskoj stabilnosti i smanjenja troškova poslovanja (režijskih troškova,Otvoreni univerzitet,komunalija,smanjenje broja  izvršilaca, izdavanje poslovnog prostora i naplata)

Rad na edukaciji novih i starih sindikalnih predstavnika putem seminara

Rad na povećanja broja članova sindikata i formiranju novih sindikalnih organizacija

Rad na boljoj tehničkoj opremljenosti i izrada Web stranice Saveza Samostalnih sindikata grada Subotice(aktuelnosti,zakoni,međunarodna prava radnika, saradnja u gradu i regionu...)

Sekcija mladih i sekcija žena (edukacija, seminar i obuka) i izbor svojih predstavnika u Veće  SSS Grada Subotica

Svakodnevna saradnja sa sindikalnim organizacijama i njihovim predsednicima  po svim pitanjima i problemima

Pravna zaštita i pomoć za članove sindikata

Ostvarivanje prava i potrebe organizacije Invalida rada i SO Saradnja sa medijima

Saradnja sa lokalnom samoupravom,Inspekcijom rada, Udruženjem poslodavaca,Regionalnom Privrednom komorom sa Nevladinim sektorom i raznim Udruženjima

Saradnju,povezanost  (učešće u radu) sa višim organima sindikata Srbije, Vojvodine i granskih sindikata

Predsedavanja SES grada Subotica i rad na otvaranju kabineta na osnovu odobrenih sredstava lokalnim samoupravama na javnom konkursu AP Vojvodine

Učešće i rad u Savetu zaposlenih na teritoriji grada Subotica

Kroz dualno obrazovanje saradnja sa Srednjem školama gde bi mogli imati sindikalni čas (na času za građansko vaspitanje) i prezentovati deci, budućim zaposlenima zašto je važno biti član sindikata i šta su prava ali i obaveze

Uključivanje i podrška raznim humanitarnim,sporstkim i kulturnim događajima radi vidljivosti u širim društvenim krugovima

Učešće u akcijama gde se radi na zaštiti životne sredine

Formiranje tima za rad na izradi projekata za učešće na konkursima bitne ta sindikat i sindikalno delovanje

Rad na povećanje bezbednosti radnika, uslova rada i gde god je moguće formiranje odbora za bezbednost po preduzećima i ustanovama

Na osnovu masovnosti, brojnosti članova sindikata ostvarivanje povoljnijih uslova za članove (trgovina, usluge,sportski tereni...)

Predlog plana rada je izložen, on je otvoren za poboljšanje kroz vaše predloge,sugestije,primedbe i dopune.

Očekujem da zajedno radimo i unapredimo položaj kako zaposlenih tako i položaj sindikata u društvu.