Protić: Ispunjeno više od polovine ciljeva Programa dostojanstvenog rada

25.maj 2021 10:47 AM
post

Više od polovine ciljeva, definisanih u trogodišnjem Programu dostojanstvenog rada za Republiku Srbiju, koji se završava krajem iduće godine, ispunjeno je ili je njihovo ostvarivanje u toku, izjavio je Koordinator Međunarodne organizacije rada (MOR) za Srbiju, Jovan Protić.

On je, u intervjuu za sajt Saveza samostalnih sindikata Srbije, rekao da su, osim donošenja novog zakona o radu, svi ostali ishodi uveliko u toku ili su već završeni.

„Neki, poput rada na novom zakonu o radu su definitivno odloženi i, prema mojim informacijama, Ministarstvo rada neće ni početi da se bavi tim zakonom do kraja sledeće godine, pa je već sada očigledno da taj cilj neće biti ostvaren u tekućem Programu“, ukazao je Protić.

Nacionalni programi dostojanstvenog rada (NPDR) su glavni instrument preko kojeg MOR pruža podršku svojim članicama. NPDR predstavlјa srednjeročni okvir za planiranje koji usmerava rad MOR-a u jednoj državi u skladu sa prioritetima i opštim cilјevima oko kojih su se dogovorili vlada, sindikati i poslodavci.

Program dostojanstvenog rada za Srbiju je pripremlјen u konsultacijama sa Vladom Srbije, kao i socijalnim partnerima, u cilјu otvaranja novih radnih mesta, proširenja socijalne zaštite, garantovanja prava na radu i promovisanja socijalnog dijaloga kao klјučne komponente ekonomske i socijalne politike.

Istovremeno, program podržava nacionalne razvojne prioritete date u Programu reformi politike zapošlјavanja i socijalne politike Srbije i Nacionalnoj strategiji za rodnu ravnopravnost, preduzima dalјe korake po pitanju postizanja cilјeva održivog razvoja i definiše doprinos MOR sa aspekta Okvira razvojnog partnerstva, naročito po pitanju trećeg stuba koji se odnosi na inkluzivno tržište rada i dostojanstveno zapošlјavanje.

Protić naglašava da bi socijalni partneri trebalo da Program shvate kao „instrument za izgradnju kapaciteta svih strana potpisnica“ i da bi trebalo da bude što više primenjivan, „čime bi njegov sadržaj bio bogatiji, a primena ekstenzivnija“.

Iako Program, prema njegovim rečima, postavlja dugoročne i zacrtane ishode, oni se primenjuju postupno kroz pojedinačne korake, a sve što u njemu nema socijalni partneri mogu naknadno da predlože.

„Tako je, iako to nije bilo predviđeno aktuelnim Programom, urađena analiza usaglašenosti radnog zakonodavstva Srbije sa Konvencijom MOR 190 o ukidanju nasilja i uznemiravanja u svetu rada, dati su komentari, ali zbog virusa korone nismo mogli da se fizički okupimo da bi je validirali, što ćemo uraditi u septembru“.

„To je model kako možemo da reagujemo i oko onih ishoda koji nisu zacrtani i u tome je dobro došla inicijativa Saveza samostalnih sindikata Srbije da ta konvencija bude što pre ratifikovana“, istakao je Protić.

On je zaključio da će socijalni parnteri 2022. godine, kada je poslednja godina primene Programa, krenuti u razgovore kako bi, kako se očekuje, počektom 2023. godine, bio potpisan novi program dostojanstvenog rada za naredni period.

Program dostojanstvenog rada 2019-2022.