Sekcija mladih Subotice

Sekcija mladih Saveza samostalnih sindikata Srbije postoji i deluje od 2002. godine u okviru najstarije i najveće sindikalne centrale.

https://www.sindikat.rs/sekcija_mladih.html#108

 STRATEŠKI PLAN

Sekcije Mladih

SSS Subotice od 2020. do 2025.

 1. Omasovljavanje aktivnih članova Sekcije Mladih SSS Subotice i formiranje Sekcije Mladih unutar sindikalnih organizacija
 2. Edukacija članstva o osnovama sindikata, pravima i obavezama unutar saveza
 3. Aktivno učestvovanje u radu SSS Subotice
 4. Uspostavljanje aktivne saradnje sa SSS Vojvodine i SSS Srbije
 5. Promovisanja sindikalne organizacije 
 6. Učešće na javnim pozivima i konkursima
 7. Saradnja sa ostalim omladinskim udruženjima
 8. Upoznavanje šire javnosti sa radom Sekcije Mladih
 9. Angažovanje na rešavanju problema mladih zaposlenih
 10. Organizacija stručnih predavanja, edukacija, radionica, tribina, seminara...
 11. Organizacija sportskih i kulturoloških manifestacija
 12. Izbor predstavnika mladih u Veću SSS Grada Subotice
 13. Aktivacija na društvenim mrežama
 14. Zalaganje za ekologiju, zaštitu životne sredine, održivi razvoj i zdrav stil života
 15. Učestvovanje u borbi protiv migracije mladih

Okrugli sto „Sindikat i Politika“

Sekcija Mladih SSS grada Subotice uzela je aktivno učešće na „okruglom stolu“ koji je organizovano od strane Sekcije Mladih SSS Srbije na temu „Sindikat i Politika“.

 U Beogradu 22.10.2021. u prostorijama SSS Srbije na „okruglom stolu“ učesnici su bili mladi članovi sindikata, njihove kolege iz političkih partija i predstavnici organizavija za mlade. Na početku razgovora koji je vodila moderatorka programa, novinarka Ljubica Gojgić, izneti su podaci istraživanja o zainteresovanosti mladih za politiku i da u njoj aktivno učestvuju. Uroš Savić Kain, predstavnik KOMS-a, rekao je da je visoki procenat mladih veoma zainteresovan za politiku a mali broj njih je u njoj i aktivan. „Zainteresovanost mladih za politički život je u najvećem delu usmeren za lični interes a manje za jačanje državnih institucija“ reči su Ksenije Marković, istraživačice Instituta društvenih nauka.

 Na kratko su svoj program za mlade predstavili predstavnici omladine političkih partija, nakon čega je krenula diskusija o ključnim problemima mladih koje zajedno tište sve mlade pa tako i mlade ispred sindikalnih organizacija i mlade ispred političkih partija. Kao ključni problemi navedeni su migracija mladih, jaftina radna snaga, uključivanje mladih  u donošenje važnih političkih odluka.

 Usaglašeni istom problematikom, mladi sa obe strane su doneli zaključak da se samo zajedničkim snagama možemo izboriti za bolji život i standard mladih kroz politički uticaj.

Sekcija SSS Subotice
Miloš Suvajac

Izveštaj sa seminara Sekcije Mladih SSS Srbije

“Izazovi se ne mogu zaustaviti već tražiti najbolja moguća rešenja”

 Seminar u organizaciji SSS Srbije i Sekcije Mladih SSS Srbije uz podršku ULOF PALME Centra iz Švedske održan je u Beogradu 29.-30.10.2020. u prostorija Saveza Sindikata sa glavnom temom rad i uslovi rada za vreme trajanja pandemije Corona virusa.

Nakon prijema i evendetiranja učesnika, pozdravnim govorom se obratila Predsednica Sekcije Mladih SSSS Ružica Grabovac Marković. Nakon otvaranja reč je preuzeo Predsednik SSSS Ljubisav Orbović osvrnuvši se na izazove sa kojima smo se susreli u radu tokom pandemije Korona virisa. Kao jedan od najvećih problema govorio je o radu od kuće gde su najveće nedoumice bile oko isplaćivanja troškova za bezbednost i zdravlje na radu, isplata toplog obroka, putnih troškova, sredstava za rad, prekovremeni rad, uslovi rada radnog prostora… Iako je bilo puno izazaova, neki od njih se ne mogu sprečiti nego treba naći najbolje moguće rešenje u datim sitacijama. Predsednik Orbović je posebno obavezao Sekciju Mladih i dao im zadatak da učestvuju u donošenju predloga o budućim izmenama u Zakonu o radu.

Mlade u Savezu je pozdravila i potpredsednica Veća SSSS, Valentina Ilić, koja je ujedno i novi kordinator za rad Sekcije Mladih. Valentina Ilić je posebno naglasila da su najveći teret ove pandemije pogodile zdravstvo i prosvetu. Jedan od najvećih problema u granskom sindikatu prosvete, čiji je ona predstavnik, navodi i to da je svega 10% mladih u prosveti član sindikata.

Predsednica Sekcije Mladih SSSS Ružica Grabovac Marković zahvalila se na podršci Orboviću i Ilićevoj. Izlagajući aktivnosti u predhodnom periodu, pomenula je da je došlo do promena prvobitnih planova aktivnosti za ovu godinu zbog pandemije. Nakon izglaganja otvorila se opsežna diskusija u kojoj je učestvovao i sam predsednik Orbović odgovarajući mladima koji su došli iz različitih gradova i različitih delatnosti.

Stručna saradnica u SSSS Bojana Bjelović Bosanac iznela je interesantne podatke sprovedene ankete tokom pandemije u Junu mesecu 2020.godine, gde su najzanimljiviji podaci bili ti da su ispitanici odgovorili da je prosečno radno vreme tokom pandemije smanjeno za 5 sati nedeljno, da je 22% ispitanika imalo smenjenu platu i 23% ispitanika je odgovorilo da je u njihovom preduzeću smanjen broj zaposlenih.

 Usledilo je predstavljanje švedske organizacije koja je partner na projektu putem video-linka. An-Mari Švarc, koordinator za saradnju je izvestila o tipovima obuka i kurseva koji se mogu pohađati u Centru, kako za prkvalifikaciju odraslih tako i u sindikalnom radu. U Švedskoj uticaj i sprega sindikata i politike su veoma jaki, te se promovišu socijal-demokratske vrednosti i socijalni dijalog.

 Predsednik Sekcije Mladih SSS Vojvodine Stefan Lopušina govorio je o edukaciji učenika u srednjim vojvođanskim školama o sindikatu i sadržaju tih predavanja. S obziroma na tekuću pandemiju i da posete školama nisu moguće, treba razmotriti mogućnost za video obraćanje ili putem digitalnih sredstava.

 Drugog dana seminara predsednik Upravnog odbora Krovne organizacije mladih Srbije Uroš Savić Kain predstavio je alternativni izveštaj o položaju mladih i samu organizaciju. U alternativnom izveštaju, koji je objavljen i u štampanom izdanju kao najveći problemi mladih navodi se i to da 63,5% mladih uopšte ne zarađuje i da iz zemlje planira da se odseli 53% mladih. Kao najviše nezavisno predstavničko telo mladih, KOMS se svakodnevno bori za njihov bolji položaj.

 Predsednik Veća SSSS Duško Vuković govorio je na temu uticaja pandemije na rad sindikata. Tokom pandemije nisu uvaženi mnogi stavovi socijalnih partnera, već je Ministarstvo za rad donosilo preporuke i uredbe za bezbedniji i zdraviji ambijent. Opstrukcijom Unije poslodavaca Srbije odlagano je usvajanje Pravilnika o bezbednim i zdravim merama za rad, pravdanjem da će im to povećati troškove.

Sekcija Mladih Saveza Samostalnih Sindikata Grada Subotice
Miloš Suvajac

Seminar mladih u Novom Sadu: "Koja su moja prava?"

Sekcija Mladih SSSV, u okviru zajednočkog projekta sa sindikatom LO Zapadna Švedska, organizovala je seminar pod nazivom „Koja su moja prava?“ koji je održan 2. i 3.10.2020. u Novom Sadu. Seminar je bio namenjen mladim članovima sindikata koji su želeli da prošire znanje o pravima mladih i nauče nove veštine u vezi sa promocijom sindikata i širenjem sindikalne mreže. Ovo je bila prilika da se mladi članovi sindikata više angažuju u sindikalnoj aktivnosti, kao i da prikažu rezultate svog dosadašnjeg sindikalnog rada.

Nakon svečanog obraćanja sekretara SSSV Tomislava Stajića, predsednika SSSV Gorana Milića i predsednika Sekcije Mladih SSSV Stefana Lopušin, nastavljen je rad po unapred planiranom programu gde su se putem video poziva obratili predstavnici Švedskog sindikata LO Mia Durys i Jack Lemoine koji zbog situacije sa Korona virusom nisu mogli i lično da prisustvuju seminaru. Rezultate rada Sekcije Mladih u predhodnom periodu prezentovala je Bojana Bjelović Bosanac, stručni saradnik SSSS nakon čega je nastupila diskusija učesnika seminara na tu temu. Popodnevni deo rada seminara prvog dana bio je rezervisan za goste Radislava Sedlana iz studentske organizacije PMFa, Sare Pavkov ispred organizacije „Zeleni Sad“ i Borisa Novakovića kao predstavnika mladih Socijalista, koji su kratkim ali interesantnim predavanjem predstavili svoje organizacije i njihovo delovanje rada.

 Drugi dan seminara počeo je sa radionicom koja je na interesantan način aktivirala sve učesnike i nije dozvolila nikome da budu samo nemi posmatrači seminara. Podeljeni u više grupa učesnici su imali zadatak da pripreme i izvrše predavanje o zadatim temama od strane organizatora. Srećni, zadovoljni i nasmejani svi su uspešno uradili zadatu temu. Pred kraj seminara, poslednju tema koja je ujedno bila i najinteresantnija, otvorio je Adam Šarić, pravnik u SSSV. Tema je bila vezana za prava iz radnog odnosa a izazvala je najveću diskusiju i pozitivan odziv svih učesnika.

Seminar je završen sa visoko pozitivnom ocenom svih učesnika i nadom da će u skorije vreme biti organizovano novo radno-druženje Sekcije Mladih SSSV.

Miloš Suvajac, predsednik Sekcije Mladih SSS Grada Subotice

Izveštaj sa Konferencije sekcije mladih saveza samostalnog sindikata Srbije

Konferencija sekcije mladih SSSS je održana 16.6.2020. godine u Beogradu u prostorijama Sindikata. Na početku Konferencije, a nakon popunjavanja verifikacionog listića, prisutnim članovima su se obratili pozdravnim uvodnim govorom predsednica sekcije mladih SSSS Ružica Grabovac, Zoran Mihajlović sekretar veća SSSS i Olivera Bobić potpredsednik veća SSSS. Osvrćući se na predstojeće izbore u samom SSSS gore navedeni članovi Veća su nam dali moralnu, motivacionu i logističku podršku za dalji rad.

Dalji rad Konferencije se nastavio po unapred utvrđenim tačkama dnevnog reda koji je jednoglasno izglasan na početku konferencije.

Ova Konferencija je bila i izborna konferencija s obzirom da je predhodni mandat ove godine istekao, a kao jedini kandidat na petogodišnji mandat reizabrana je Ružica Grabovac dosadašnji predsednik Sekcije mladih. Novoizabrana predsednica predložila je članove odbora Sekcije mladih koji su nakon konstuktivne rasprave i predloga svih učesnika konferencije jednoglasno izabrani.

Podnet je izeštaj o radu Sekcije mladih između dve Konferencije gde je poseban akcenat naglašen na inicijativi da Sekcija mladih i Sekcija žena imaju svoje predstavnike u Predsedništvu SSSS. Osnovane su sekcije na teritorijalnom nivou, širenje sindikalne mreže na regionalnom nivou sa susednim državama, posebno članicama EU... Razmatran je i usvojen plan rada Sekcije mladih sa glavnim ciljem širenje mreže sindikata, učestvovanjem na javnim konkursima, aktivaciom mladih i edukacijom mladih o pojmu sindikata uopšte i njegovim funkcionisanjem.

Kao zadnja tačka dnevnog reda bila su tekuća pitanja gde se govorilo o uticaju društvenih mreža na razvoj sindikata, pravljenju posebne aplikacije za mobilne uređaje koji će približiti SSSS svim članovima i planovi oko organizacije sledeće konferencije koja će se održati u avgustu mesecu u Nišu.

Opšti utisak Konferencije je i više nego pozitivan, počev od samog puta pa do dolaska u prostorije Sindikata gde smo dočekani uz prelepo pripremljenu zakusku i piće i upoznavanje svih učesnika konferencije iz raznih delova Srbije, razmenjivanja kontakata i dogovora oko dalje saradnje.

Sekcija mladih SSS Grada Subotice
Miloš Suvajac
18.6.2020.