Sekcija žena

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama – da radno mesto bude bezbedno

I ove godine je 25. novembar – Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama – važan datum koji podseća na jedan od najvećih izazova sa kojima se savremeno društvo suočava.

Deklaracija o eliminaciji nasilja nad ženama, koju je Generalna skupština UN objavila 1993. godine, definiše nasilje nad ženama kao „svaki čin rodno zasnovanog nasilja koji rezultira ili je verovatno da će rezultirati, fizičkim, seksualnim ili psihološkim povredama ili patnjama žena, uključujući pretnje takvim činovima, prinudu ili proizvoljno lišavanje slobode, bilo da se događa u javnom ili privatnom životu.“

Nasilje nad ženama je, nažalost, jedna od najrasprostranjenijih povreda ljudskih prava u svetu. Globalno, procenjuje se da je oko 736 miliona žena, skoro jedna od tri, barem jednom u životu bila izložena fizičkom i/ili seksualnom nasilju od partnera, nasilju od strane osobe koja nije partner, ili obema vrstama nasilja.

Ovaj problem se intenzivira u različitim okruženjima, uključujući radno mesto, a pogoršan je posle pandemije KOVID-19 i vanrednih mera kao i usled ratnih konflikata.

Savez samostalnih sindikata Srbije, pridružujuci se kampanji Evropske konfederacije sindikata pod sloganom “Radno mesto – bezbedno mesto”, poziva socijalne partnere na zajedničko delovanje u cilju sprečavanja pojave nasilja nad ženama na radnom mestu i njegovog iskorenjivanja.

Takodje, poziva na ratifikaciju i efikasnu primenu MOR Konvencije 190 koja garantuje pravo svakoga na svet rada bez nasilja i uznemiravanja, uključujuci i rodno zasnovano.

Sekcija žena SSSG na TV Subotica

Kako do zaštite od nasilja na radnom mestu?

U okviru 16 dana aktivizma, na sam Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama 25. novembra 2022. u organizaciji Sekcije žena Saveza samostalnih sindikata Subotice održan je Okrugli sto na temu: „Kako se zaštititi i prijaviti nasilje na radnom mestu“.

Nakon poražavajućih statističkih podataka o broju ubijenih žena tokom tekuće godine i poslednje decenije, predsednica Sekcije žena Subotice Goranka Ilić je ukazala i na neravnopravan položaj žena u svetu rada gde, opet statistika pokazuje da su one obrazovanije a manje plaćene, što je posledica toga da su žene zaposlene na slabije plaćenim radnim mestima.
Što se tiče zlostavljanja i nasilja na radnom mestu, na osnovu vlastitog ili iskustva žena koje poznajemo ili iz medija, znamo da se u nekim kolektivima dešavaju zlostavljanja koja zadiru u grubo kršenje ljudskih prava, pa se čak i graniče sa krivičnim delom.


Da su zaposleni dobro zaštićeni od nasilja i zlostavljanja na radnom mestu ukazala je okupljenim ženama raznih profesija advokatica Sintija Čipak Katić ističući da je veoma važno nasilje prepoznati i pravilno i odlučno reagovati.

-Sve ono što ti stvori neprijatnost i ugrožava te, što ti stvori stres – može da se podvede pod nasilje. Vređanje verbalno i neverbalno, davanje zadataka ispod ili iznad nivoa znanja i kvalifikacija, izolacija fizička ili intelektualna...sve to može da bude jedan vid nasilja ili zlostavljanja – navela je advokatica neke od oblika povrede dostojanstva, časti, ugleda i zdravlja, na koje je, ukoliko se dešavaju u kontinuitetu, neophodno reagovati.

Tu zatim postoje određena pravila postupanja u zavisnosti od toga da li zlostavljanje vrši rukovodilac ili drugi zaposleni, a slučajevi se rešavaju u kratkom roku. O tome kako pravilno prepoznati nasilje, kad i kako na njega reagovati; resorno Ministarstvo je donelo  „Pravilnik o pravilima ponašanja poslodavaca i zaposlenih u vezi sa prevencijom i zaštitom zlostavljanja na radu“ objavljen u „Službenom glasniku RS“ br.62/2010
https://www.paragraf.rs/propisi/pravilnik_o_pravilima_ponasanja_poslodavaca_i_zaposlenih_u_vezi_sa_prevencijom_i_zastitom_od_zlostavljanja_na_radu.html

Sama činjenica da postoji već preko deset godina ukazuje na to da je pored svesti o kolektivu i zdravom radnom okruženju neophodna informisanost i lično angažovanje nas samih radi sopstvene i zaštite drugih.
Subotica, 25.11.2022.

Korak bliže ravnopravnosti u praksi

Zakon o rodnoj ravnopravnosti je usvojen juna prošle godine i uvodi niz značajnih novina koje bi trebale da otvore perspektivu novog rodnog partnerstva zasnovanog na pravednom odnosu polova. Goranka Ilić, zaposlena u subotičkom Narodnom pozorištu je predsednica Sekcije žena Saveza samostalnih sindikata grada Subotice sa kojom razgovaramo na ovu temu.

Goranka Ilić

-Izazovi sa kojima se suočavaju žene su mnogobrojni. Od žene se očekuje da bude vredan radnik, da na svom radnom mestu zadatke obavlja profesionalno (sa čim se u potpunosti slažem), ali pored toga žena ima i dodatni posao, a to je briga o deci, kao što se u većini slučajeva žena brine i o starijim ukućanima. Smatram da se svaki izazov, svaka prepreka lakše može rešiti ako imamo podršku iza sebe, nekoga ko će se osvrnuti na probleme i pomoći prilikom rešavanja istog – nabraja Goranka neke od obaveza žena i njihovu potrebu da svoje probleme podele i pokušaju doći do nekih zajedničkih rešenja.

Prema zvaničnim statističkim podacima u našoj zemlji fakultetsku diplomu ima više  žena nego muškaraca. I pored toga što su žene obrazovanije, više ih je nezaposleno ili su zaposlene na slabije plaćenim pozicijama .

-Osim ovih podataka  alarmantni su i podaci o mobingu koje žene doživljavaju na radnom mestu. Za pet godina od kada postoji SOS mobing telefonska linija upućeno je 5077 poziva prijave za mobig na radnom mestu. Žene doživljavaju različite vrste mobinga, od vređanja, seksualnog uznemiravanja, psihičkog terora različitih vrsta. Svakako je bitno naglasiti da žene ne doživljavaju mobing i diskriminaciju iskljucivo od kolega, već neretko i od samih žena. Posebno su ugrožene žene koje rade u uslužnim delatnostima i proizvodnim pogonima. Prisustvovala sam različitim ispovestima zlostavljanih žena na radnom mestu i kada čujete kakve gnusne uvrede trpe, jednostavno ne možete ostati ravnodušni. Žene trpe različite vidove diskriminacije već pri samom razgovoru za posao pitanjem o planiranju porodice.

Zato su prvi zadaci Sekcije usmereni na osnaživanje, ustvari ohrabrivanje žena da se zajedno bore protiv svakog vida diskriminacije.

- Program rada smo zajednički doneli na  okruglom stolu 21. septembra ove godine, radićemo kvartalno i u svakom delu godine bavićemo se temama vezanim za položaj žena. Uskoro ćemo imati radionicu gde ćemo se upoznati sa Zakonom i rodno odgovornim budžetiranjem i svakako ćemo obeležiti Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama 25. novembar.

Zakon o rodnoj ravnopravnosti usvojen je juna prošle godine i očekuje se njegova primena na nivou lokalnih samouprava.

-Ovo je jedan od najvažnijih zakona koji su doneseni u pogledu unapredjenja položaja žena. Želim da istaknem neke delove tog zakona koji su interesantni za našu Sekciju, to su delovi koji se tiču zarade zaposlenih koje moraju da budu jednake na istom radnom mestu bez obzira na pol. Drugi važan deo ovog zakona je da žene moraju da budu nagradjene za “neplaćeni rad“, koji podrazumeva ono što sam u početku spomenula-brigu o domaćinstvu i porodici. Sekcija zena će aktivno učestvovati i pratiti implementaciju samog zakona.

Tu je i obaveza za rodno odgovorno budžetiranje, šta to konkretno znači?

-Оrgаni јаvnе vlаsti dužni su dа vršе rоdnu аnаlizu budžеtа i dа prihоdе i rаshоdе plаnirајu s cilјеm unаprеđеnjа rоdnе rаvnоprаvnоsti. Termin koji upotrebljavamo za tu svrhu je rodno odgovorno budžetiranje. Kao i svaka novina koju uvodimo može da bude otežana nerazumevanjem onoga što treba da uradimo tako da ću pokušati praktično da pojasnim na primeru ustanove u kojoj sam zaposlena. Naime umetnički sektor je osmislio projekat koji ukazuje na položaj žena u društvu. Projekat će govoriti o umetnici, majci i borbi žene sa karcinomom dojke i na osnovu njega potražujemo dodatna sredstva za realizaciju kao i za promociju istog – navela je Goranka Ilić, predsednica Sekcije žena subotičkog gradskog Sindikata.

Izvor: Subotičke novine, 4.11.2022.

Sekcija žena Sindikata Subotice će aktivno učestvovati u aktuelnim dešavanjima

Okrugli sto Sekcije žena Saveza samostalnih sindikata grada Subotice na temu: “Položaj žena u aktuelnim dešavanjima” održan 28. septembra 2022. godine okupio je 15 sindikalnih predstavnica iz raznih delatnosti; metala, tekstila, zdravstva, obrazovanja, kulture, uprave. Predsednica Sekcije žena Sindikata Subotice Goranka Ilić je istakla potrebu aktivnog praćenja implementacije Zakona o rodnoj ravnopravnosti, a Aleksandra Vukomanović, dugogodišnja istaknuta članica održala je prezentaciju na temu položaja žena u aktuelnom trenutku i ukazala na veliki prostor i zadatke koji su pred njima. Predsednik Saveza samostalnih sindikata grada Subotice Ištvan Huđi je istakao da je predsednica Sekcije žena članica Veća kao najvišeg organa Sindikata i da može da računa na punu podršku Sindikata.

Predviđena tema se obrađivala sa raznih aspekata života žene u današnjim okolnostima kovida, finansijske i energetske krize, nestašica, diskriminacije, mobinga, zlostavljanja…Žena sa svojim višestrukim funkcijama ne može da se posmatra odvojeno i isključivo kao radnica, već se moraju uzeti u obzir i mnogobrojne obaveze koje ona ima u porodici. To se mora uvažavati i za to je veoma važna podrška koju žene najpre treba da pruže jedna drugoj, čime se stvara mogućnost da takav odnos postane pravilo.
Subotica, 28.09.2022.

Sekcija žena Sindikata Subotice

                                                Kaži ženo šta te muči

Još od momenta kada se žene nađu na tržištu rada pa dalje tokom karijere suočavaju se sa neravnopravnim položajem u svetu rada. Prvo se u mlađim godinama to odnosi na teže zapošljavanje i pitanja vezana za status i nameru osnivanja porodice, a kada se žena zaposli vrlo često susreće se i sa problemima zlostavljanja i diskriminacije. Žene su zastupljenije u zanimanjima koja su manje plaćena, većinom im pripada i briga o deci, starim i bolesnim članovima porodice, kao i svakodnevni rad kod kuće. Vrlo često žene zbog pola ali i porodičnog statusa ne mogu da napreduju na poslu, nakon porodiljskog odsustva često gube posao ili se raspoređuju na poslove nižeg ranga i sa manjom zaradom. Taj rodni jaz se sa godinama nastavlja, naročito u kategoriji žena preko 50 godina.

“Kaži ženo šta te muči” pitanje je kojim će Sekcija žena Sindikat Subotice započeti svoj aktivniji pristup problemima žena u predstojećoj godini, dogovoreno je na Okruglom stolu na temu “Uloga i položaj žena u Sindikatu” održanom 29. novembra 2021. godine u Subotici.
Već početkom naredne godine u subotičkim preduzećima i ustanovama će se naći kutije u koje će žene moći da ubace svoje anonimne pritužbe kako bi se definisali pravci delovanja subotičke sindikalne Sekcije žena.

Okruglom stolu su pored predstavnica pet sindikalnih grana (metalska industrija, komunalna delatnost, zdravstvo, prosveta, kultura), prisustvovale i predsednica Sekcije žena Vojvodine Jadranka Svirčev sa stručnom saradnicom Sindikata Vojvodine Goranom Šećerov, i kao domaćin predsednik SSSG Subotica Ištvan Huđi koji su predočili dosadašnja iskustva u zaštiti interesa žena.

Upoznavanje sa Zakonom o rodnoj ravnopravnosti i mogućnostima koje daje ženama takođe će biti skora tema Sekcije žena koje će otvoriti i svoju fejsbuk stranicu radi bolje vidljivosti i lakše dostupnosti.

http://ravnopravnost.gov.rs/wp-content/uploads/2021/06/Zakon-o-rodnoj-ravnopravnosti_-52_2021-7l.pdf

U organizaciji Saveza samostalnih sindikata Vojvodine i Sekcije žena SSSV održana je 18. i 19. septembra u Novom Sadu dvodnevna video konferencija sa predstavnicima LO iz Švedske u cilju razmene znanja, iskustava i unapređenja rada Sindikata.

Među 26 učesnica Konferencije, koje su bile iz Rume, Beočina, Zrenjanina, Bečeja, Vrbasa, Bačke Palanke; Suboticu su predstavljale dve članice Sekcije žena Sindikata Subotice; Jasmina Cakić iz Sindikalne organizacije Simensa i Jelica Savković iz SO subotičkog Narodnog pozorišta.

Na temu aktuelne situacije i mogućnosti osnaživanja sindikalnog pokreta, jačanja jedinstva i sindikalnog uticaja u Srbiji govorio je sekretar Veća Sindikata Vojvodine Tomislav Stajić.

Predsednica Sekcije žena SSSV Jadranka Svirčev je govorila o ženskim ljudskim pravima, a stručna saradnica SSSV Gordana Šećerov je predstavila rezultate istraživanja o rodnoj ravnopravnosti, nakon čega je održana radionica na temu unapređenja rada na uspostavljanju saradnje i izgradnji partnerstva sa svim relevantnim lokalnim činiocima u cilju promocije ravnopravnosti i antidiskriminatornih akcija

Snežana Knežević (zamenica za ravnopravnost polova) je prisutnima približila posao Ombudsmana (reč švedskog porekla koja znači “osoba koja ima sluha za narod”) i govorila o osnovnim principima delovanja Ombudsmana : zakonitost, nepristrasnost, nezavisnost, pravičnost, kao i o praktičnim iskustvima.