STATUT SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA SRBIJE

download

Полазећи од Статута Савеза самосталних синдиката Србије усвојеног на XV Конгресу 28.05.2015. године и Измена и допуна Статута Савеза самосталних синдиката Србије бр. 01-32/9 од 16.03.2018. године, Статутарни одбор Савеза самосталних синдиката Србије је на седници одржаној 03.07.2018. године, утврдио Пречишћен текст Статута Савеза самосталних синдиката Србије.

На основу члана 22. Статута Савеза самосталних синдиката Србије и Измена и допуна Статута Савеза самосталних синдиката Србије бр. 01-32/9 од 16.03.2018. године, Председништво Савеза самосталних синдиката Србије је на седници одржаној 04.07.2018. године усвојило:

СТАТУТ

САВЕЗА САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ

-пречишћен текст-

I ОСНОВНА НАЧЕЛА

1.Савез самосталних синдиката Србије је интересна организација која се ангажује на заштити, остваривању и унапређењу права  чланова, запослених и других лица која самостално обављају делатност и њиховог материјалног, социјалног и друштвеног положаја.

2. Као интересна организација, Савез самосталних синдиката Србије је самосталан и независан у односу на државне органе, политичке партије, послодавце и њихова удружења.

 Савез самосталних синдиката Србије остварује улогу на основу свог Програма и овог статута.

3. Односи у Савезу самосталних синдиката Србије заснивају се на демократским принципима одлучивања и избора, поштовању и спровођењу усвојеног, подели надлежности и координацији, одговорности и јавности у раду, солидарности и узајамности.

4. Савез самосталних синдиката Србије залаже се за изградњу демократског друштва заснованог на владавини права, социјалној правди и солидарности, парламентарној демократији, једнаким могућностима, тржишно оријентисаној привреди чији се утицај на положај запослених усклађује кроз социјални дијалог.     

У свом раду Савез самосталних синдиката Србије полази од Устава, закона, колективних уговора, потврђених међународних уговора и опште прихваћених правила у синдикалном покрету.

5. Организованост Савеза самосталних синдиката Србије заснива се на комбинацији гранског и територијалног принципа.

6. Савез самосталних синдиката Србије конституишу самостални синдикати организовани за запослене у гранама и делатностима за територију Републике Србије.

Запослени се добровољно и  слободно учлањују у самосталне синдикате Србије, без обзира на националну, верску, полну, политичку или другу припадност.

Синдикална организација је основни облик организовања чланова у самосталне синдикате Србије.

Самостални синдикати Србије својим статутима и програмима уређују начин организовања и деловања.

Статути и програми самосталних синдиката Србије не могу бити у супротности са овим статутом и Програмом Савеза самосталних синдиката Србије.

7. У Савезу самосталних синдиката Србије организују се савези самосталних синдиката покрајина, града Београда, града Новог Сада, Ниша, Крагујевца и градова,  у складу са одлуком Већа Савеза самосталних синдиката Србије.

Савез самосталних синдиката Србије формира савезе самосталних синдиката за више општина и општине.

За општине које не поседују минималне услове за самосталан рад формирају се повереништва.

                8. Савез самосталних синдиката Србије сарађује са другим синдикалним централама на остваривању заједничких интереса за  запослене и синдикате.

                На реализацији програмских циљева и задатака Савез самосталних синдиката Србије може успостављати сарадњу са друштвеним и невладиним организацијама.

                9. Савез самосталних синдиката Србије развија сарадњу са синдикатима из европских и других земаља и чланица је међународних синдикалних организација чиме доприноси развоју међународног синдикалног покрета.

                10.Савез самосталних синдиката Србије своју улогу остварује користећи сва демократска, легална и легитимна средства и методе синдикалног рада и борбе.  

II ПОДРУЧЈЕ ДЕЛОВАЊА, СЕДИШТЕ И ОБЕЛЕЖЈА

Члан 1.

                Савез самосталних синдиката Србије организује се и делује на подручју Републике Србије.

Седиште Савеза самосталних синдиката Србије је у Београду, Трг Николе Пашића 5/III.

Члан 2.

                Савез самосталних синдиката Србије има својство правног лица.

Печат Савеза самосталних синдиката Србије је округлог облика, пречника три цм и садржи текст: ,,Савез самосталних синдиката Србије, Београд”, а у средини печата је амблем Савеза самосталних синдиката Србије. Текст печата је на српском језику и исписан је ћирилицом.

Штамбиљ је правоугаоног облика, дужине шест цм и ширине два цм, са заглављем накоме суисписани назив „Савез самосталних синдиката Србије“, рубрика за деловодни број и датум и Београд.

Члан 3.

                Савез самосталних синдиката Србије има свој амблем, заставу, свечану песму и дан Савеза.

Амблем Савеза самосталних синдиката Србије је тамно плаве боје. Амблем чине два слова „С“ плаве боје. Једно слово „С“ је беле боје и налази се између два слова „С“ плаве боје. Друго слово „С“ плаве боје је мање и на крајевима испрекидано са два квадрата који су граничници четвртог слова „С“ беле боје.

Застава Савеза самосталних синдиката Србије је тамно плаве боје, пропорција два према један, са амблемом Савеза самосталних синдиката Србије и текстом: „Савез самосталних синдиката Србије“ беле боје.

Свечана песма Савеза самосталних синдиката Србије је „Интернационала“ (Internationala).

                Дан Савеза самосталних синдиката Србије је 27. април.

Члан 4.

У Савезу самосталних синдиката Србије својство правног лица имају: синдикална организација, самостални синдикат Србије и савез самосталних синдиката на територији.

Самостални синдикати Србије у саставу приступнице, чланске карте и меморандума морају имати амблем Савеза самосталних синдиката Србије.

Савези самосталних синдиката на територији морају имати амблем Савеза самосталних синдиката Србије на меморандуму и у средини печата.

Текст печата је исписан на српском језику, ћирилицом.

У национално мешовитим срединама текст печата је исписан на српском језику, ћирилицом и на језику и писму националних мањина.

III САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ

Члан 5.

                Савез самосталних синдиката Србије ангажује се на остваривању и заштити права на рад, из рада и по основу рада и материјалних, социјалних, професионалних, културних и других колективних и појединачних интереса чланова самосталних синдиката Србије.

                У остваривању задатака из става 1. овог члана, Савез самосталних синдиката Србије користи сва расположива законска, демократска и синдикална средства и методе деловања.

Члан 6.

Основне надлежности Савеза самосталних синдиката Србије су да:

-          учествује у трипартитном социјалном дијалогу на нивоу Републике;

-          преговара и закључује Општи колективни уговор;

-          дефинише основе развоја система колективних уговора;

-          учествује у раду Социјално-економског савета Републике Србије;

-          остварује социјални дијалог и преговора са удружењима послодаваца Републике;

-          одлучује о организовању и води генерални штрајк;

-          одлучује о  организовању и води протесте на нивоу Републике;

-          заступа радно-социјалне интересе запослених у односима са законодавном, извршном и судском власти;

-          учествује у раду органа управљања фондова социјалног осигурања и других фондова у складу са законом;

-          учествује у раду органа и тела на нивоу Републике у којима се разматрају и доносе одлуке од значаја за положај запослених;

-          остварује међународну синдикалну сарадњу.

Члан 7.

Заједничке надлежности које Савез самосталних синдиката Србије остварује непосредно или преко органа савеза самосталних синдиката на територији за самосталне синдикате Србије су:

-          усклађивање интереса и координирање активности самосталних синдиката Србије;

-          посредовање у решавању спорова између  самосталних синдиката Србије и формирање арбитраже за њихово решавање;

-          обезбеђење радно-правне заштите члановима за остваривање права из рада и по основу рада и помоћи синдикалним организацијама и повереницима самосталних синдиката Србије;

-          обезбеђивање услова за одмор, рекреацију, превенцију радне инвалидности у складу са законом, колективним уговором и другим актима;

-          пружање услуга код учлањавања у самосталне синдикате Србије;

-          оспособљавање и образовање активиста за рад у самосталним синдикатима Србије и Савезу самосталних синдиката Србије;

-          информисање јавности о синдикалним активностима;

-          формирање фонда солидарности и штрајкачког фонда;

-          додељивање признања заслужним појединцима и организацијама;

-          управљање и располагање имовином Савеза самосталних синдиката Србије;

-          оснивање синдикалних привредних друштава;

-          маркетиншка и издавачка делатност;

-          обављање стручно-аналитичких (правних, економских, и др.), административно-техничких и рачуноводствено-књиговодствених послова;

-          и друге за које самостални синдикати Србије искажу интерес.

Органи

Члан 8.

                Органи Савеза самосталних синдиката Србије су:

-       Конгрес,

-       Веће,

-       Надзорни одбор,

-       Статутарни одбор,

-       Председништво, и

-       Председник.

Конгрес

Члан 9.

                Конгрес је највиши орган Савеза самосталних синдиката Србије и одржава се сваке пете године.

                Одлуку о сазивању и предлогу дневног реда Конгреса доноси Веће Савеза самосталних синдиката Србије најкасније три месеца пре одржавања.

Члан 10.

                Две трећине делегата Конгреса бирају највиши органи самосталних синдиката Србије, а једну трећину делегата бирају савези самосталних синдиката на територији.

                Веће Савеза самосталних синдиката Србије доноси одлуку којом се ближе одређује број, састав и начин избора делегата Конгреса.            

                Код одређивања броја делегата, из става 2. овога члана, полази се од броја плаћајућих чланова у години пре одржавања Конгреса.Својство делегата Конгреса имају чланови Већа, Надзорног и Статутарног одбора Савеза самосталних синдиката Србије из предходног мандата и новоизабрани чланови Већа.

Члан 11.

                Конгрес Савеза самосталних синдиката Србије:

-       верификује избор делегата Конгреса;

-       именује радна тела Конгреса;

-       усваја пословник о раду Конгреса;

-       усваја извештај о раду Савеза самосталних синдиката Србије;

-       усваја извештај о раду Надзорног одбора Савеза самосталних синдиката Србије;

-       усваја извештај о раду Статутарног одбора Савеза самосталних синдиката Србије;

-       усваја програм Савеза самосталних синдиката Србије;

-       доноси резолуције и декларације Конгреса;

-       доноси Статут и одлуку о изменама и допунама Статута Савеза самосталних синдиката Србије;

-       верификује избор чланова Већа Савеза самосталних синдиката Србије;

-       бира председника Савеза самосталних синдиката Србије;

-       бира чланове Надзорног и Статутарног одбора Савеза самосталних синдиката Србије;

-       даје разрешницу члановима органа Савеза самосталних синдиката Србије.

                Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке доноси ако се за њих изјасни више од половине присутних.

Члан 12.

                Између два редовна може се одржати ванредни конгрес Савеза самосталних синдиката Србије.

                Одлуку о сазивању и предлогу дневног реда ванредног конгреса доноси Веће Савеза самосталних синдиката Србије.

Ванредни конгрес мора се сазвати на образложен захтев највиших органа половине самосталних синдиката Србије у којима је учлањена најмање половина од укупног броја чланова или највиших органа половине савеза самосталних синдиката на територији која обухватају најмање половину чланства.

Одлуку о сазивању и предлогу дневног реда ванредног конгреса,  Веће Савеза самосталних синдиката Србије може донети и на сопствену иницијативу, ако се за њу изјасни више од половине чланова Већа.

                Одлуку о броју, саставу и начину избора делегата конгреса доноси Веће Савеза самосталних синдиката Србије.

Веће

Члан 13.

                Веће је највиши орган Савеза самосталних синдиката Србије између два конгреса.

                Веће чине представници самосталних синдиката Србије и савеза самосталних синдиката на територији.

                Чланови Већа по функцији су председник Савеза самосталних синдиката Србије, председници самосталних синдиката Србије и савеза самосталних синдиката на територији и председници секције младих и секције жена.

                Веће Савеза самосталних синдиката Србије доноси одлуку којом ближе одређује број, састав и начин избора чланова, сразмерно броју плаћајућих чланова у периоду од две године пре избора.              

Члан 14.

                Веће Савеза самосталних синдиката Србије:

-          усваја Пословник о раду Већа;

-          реализује Програм, резолуције и одлуке конгреса;

-          прати материјални и социјални положај запослених и упућује предлоге надлежним државним органима за предузимање мера из њихове надлежности;

-          заступа интересе запослених у припреми израде стратегије и политике економског и социјалног развоја;

-          доноси одлуку о преговорима и закључивању Општег колективног уговора;

-          разматра нацрт,иницира и предлаже доношење и измене и допуне закона и других аката којима се уређују права и положај запослених;

-          ангажује се на заштити положаја и права незапослених лица, пензионисаних радника и инвалида рада;

-          именује представнике Савеза самосталних синдиката Србије у Социјално-економски савет Републике и разматра једном годишње извештај о њиховом раду;

-          усваја годишњи план рада Већа;

-          усваја извештај о активности Председништва између две седнице Већа;

-          доноси план прихода и расхода органа Савеза самосталних синдиката Србије и фондова при Савезу и усваја годишњи финансијски извештај Савеза самосталних синдиката Србије;

-          доноси правилник о раду надзорних одбора у Савезу самосталних синдиката Србије;

-          доноси одлуку о организовању генералног штрајка, ако се за њу изјасни више од половине чланова Већа;

-          доноси одлуку о организовању и вођењу протеста, ако се за њу изјасни више од половине чланова Већа;

-          остварује међународну синдикалну сарадњу Савеза самосталних синдиката Србије;

-          доноси одлуку о приступању Савеза самосталних синдиката Србије  међународним синдикалним организацијама;              

-          утврђује предлог Програма, Статута и других конгресних докумената;

-          усваја измене и допуне Статута Савеза самосталних синдиката Србије;

-          одлучује о организовању расправе о документима које разматра и усваја;

-          доноси одлуку о оснивању привредних друштава и других правних лица;

-          доноси одлуку о оснивању фондова Савеза самосталних синдиката Србије и акте којима се уређује њихов рад и управљање;

-          усваја акте којима се уређују услови и критеријуми за додељивање синдикалних признања;

-          формира комисије, савете и друга радна тела и утврђује њихов састав и делокруг рада;

-          доноси и друге одлуке, ставове и закључке и друга акта од значаја за остваривање улоге Савеза самосталних синдиката Србије у складу са овим статутом.

Члан 15.

                Веће Савеза самосталних синдиката Србије као највиши орган између два конгреса бира председника Савеза самосталних синдиката Србије и чланове Надзорног и Статутарног одбора Савеза самосталних синдиката Србије у случају превременог престанка њиховог мандата, у складу са овим статутом.

Члан 16.

                Седнице Већа сазива председник Савеза самосталних синдиката Србије.

                Седница се мора сазвати на захтев трећине чланова Већа, Председништва, Надзорног и Статутарног одбора, најкасније 30 дана од дана подношења захтева.

                Председници Надзорног и Статутарног одбора, организације примљене за колективног члана и секције формиране при Савезу самосталних синдиката Србије позивају се на седнице Већа Савеза самосталних синдиката Србије.

Надзорни одбор

Члан 17.

                Надзорни одбор Савеза самосталних синдиката Србије:

-          прегледа годишњи финансијски извештај Савеза самосталних синдиката Србије;

-          остварује увид у годишње финансијске извештаје савеза самосталних синдиката на територији;

-          извештава Веће о годишњим финансијским извештајима Савеза самосталних синдиката Србије;

-          спроводи контролу уплате и расподеле чланарине у пропорцијама утврђеним овим статутом;       

-          контролише примену одредби члана 79. овог статута у самосталним синдикатима Србије у вези са уплатом припадајућег дела чланарине Савезу самосталних синдиката Србије;

-          даје мишљење о наменском коришћењу прихода из чланарине и других извора;

-          даје мишљење о законитости у коришћењу и располагању имовином Савеза самосталних синдиката Србије и савеза самосталних синдиката на територији;

-          даје упутства за рад надзорним одборима савеза самосталних синдиката на територији;

-          остварује и друге надлежности у складу са овим статутом и одлуком овлашћеног органа Савеза самосталних синдиката Србије за располагање материјално-финансијским средствима. 

                Надзорни одбор ради на основу закона, овог статута, Правилника о материјално-финансијском пословању Савеза самосталних синдиката Србије и Правилника о раду надзорних одбора у Савезу самосталних синдиката Србије.

                Надзорном одбору морају бити даступна сва документа и акта неопходна за његов рад.

Члан 18.

                Надзорни одбор Савеза самосталних синдиката Србије има шест чланова.

Одлуком Већа ближе се уређује састав и начин избора чланова Надзорног одбора.

                Члан Већа не може бити и члан Надзорног одбора.

                За члана Надзорног одбора по правилу се предлажу кандидати који поседују одговарајуће стручно знање и професионално искуство.

Надзорни одбор бира из свог састава председника.

Статутарни одбор

Члан 19.

                Статутарни одбор Савеза самосталних синдиката Србије:

-          даје тумачење одредби овог статута;

-          прати примену и покреће иницијативу за измене и допуне овог статута;

-          припрема текст предлога Статута и његових измена и допуна за Конгрес Савеза самосталних синдиката Србије;

-          оцењује усаглашеност статута самосталних синдиката Србије са овим статутом;

-          оцењује усаглашеност статутарних докумената савеза самосталних синдиката на територији са овим статутом;

-          оцењује иницијативе и предлоге за доношење новог и измене и допуне овог статута;

-          разматра жалбе, приговоре и захтеве по питањима која се уређују овим статутом.

Статутарни одбор даје мишљења, заузима ставове, усваја закључке и доноси одлуке.

На одлуке Статутарног одбора може се изјавити жалба конгресу, с тим што жалба не одлаже извршење.

Члан 20.

                Статутарни одбор Савеза самосталних синдиката Србије има шест чланова.

                Одлуком Већа ближе се уређује састав и начин избора чланова Статутарног одбора.

                Члан Већа не може бити и члан Статутарног одбора.

                За члана Статутарног одбора по правилу се предлажу кандидати који поседују одговарајуће стручно знање и професионално искуство.

                Статутарни одбор бира из свог састава председника.

Председништво

Члан 21.

                Председништво је орган Савеза самосталних синдиката Србије одговоран за рад Већу.

                Чланови Председништва по функцији су:

-       председник Савеза самосталних синдиката Србије;

-       секретар Већа Савеза самосталних синдиката Србије;

-       потпредседници у Већу Савеза самосталних синдиката Србије;

-       председници самосталних синдиката Србије, које одреди Веће;

-       председници савеза самосталних синдиката покрајина, града Београда и градова, које одреди Веће.

                Број и састав чланова Председништа ближе се регулише одлуком коју доноси Веће Савеза самосталних синдиката Србије.

Члан 22.

Председништво Савеза самосталних синдиката Србије:

-          разматра питања из надлежности Већа и предлаже Већу заузимање ставова, усвајање закључака, доношење одлука и давање мишљења;

-          припрема предлог докумената и аката које доноси Веће;

-          реализује ставове, закључке, одлуке Већа и активности које одреди Веће;

-          предлаже надлежним државним органима предузимање мера у области: зарада, цена, трошкова живота, услова и безбедности на раду, запошљавања, пореза и доприноса, јавне потрошње, реструктурирања и продаје предузећа, инвестиција, производње и друштвеног развоја;

-          покреће иницијативе и даје предлоге за доношење и измене и допуне закона и других прописа којима се уређују: право на рад и из рада, социјална и здравствена заштита, пензијско и инвалидско осигурање, колективно преговарање и закључивање уговора, инспекцијски надзор и заштита, социјални дијалог и партнерство, синдикално организовање и деловање и др.;

-          преговара са државним органима и удружењима послодаваца и упознаје Веће са преговорима;

-          предлаже Већу представнике Савеза самосталних синдиката Србије у Социјално-економском савету Републике Србије;

-          именује представнике Савеза смосталних синдиката Србије уоргане и тела на нивоу Републике, даје упутство за њихов рад и разматра  извештај о раду;

-          у изузетним случајевима може доносити одлуку о организовању штрајка и протесних скупова, већином од укупног броја чланова Председништва, и доставити је на верификацију Већу;

-          организује, развија и унапређује рекреативни одмор и превенцију радне инвалидности за чланове;            

-          прати материјални и социјални положај пензионера, незапослених лица и инвалида рада и покреће активности на остваривању и заштити њихових права;

-          ангажује се на остваривању родне равноправности и унапређењу положаја жена у друштву;

-          остварује међународну синдикалну сарадњу полазећи од програмских опредељења Савеза самосталних синдиката Србије и задатака Већа;

-          именује представнике у органе међународних синдикалних организација;

-          стара се о материјално-финансијском пословању, фондовима и имовини Савеза самосталних синдиката Србије;

-          иницира и предлаже измене и допуне Статута Савеза самосталних синдиката Србије;

-          одлучује о успостављању и облицима сарадње са другим синдикалним централама у Републици, невладиним и друштвеним организацијама;

-          доноси одлуку о формирању синдикалне школе и програму оспособљавања и образовања чланова и активиста за синдикални рад;

-          доноси одлуку о формирању и прати рад Стручне службе Савеза самосталних синдиката Србије;

-          стара се о функционисању система унутрашњег информисања и обавештавања јавности о раду органа Савеза самосталних синдиката Србије;

-          развија маркетиншку и издавачку делатност и успоставља сарадњу са научно-истраживачким и стручним институцијама за потребе Савеза самосталних синдиката Србије;

-          именујепредставнике у органе правних лица које оснивају органи Савеза самосталних синдиката Србије и најмање једном годишње разматра њихов извештај о раду;

-          формира стална и повремена радна тела и именује њихове чланове;

-          одлучује и реализује активности о другим питањима која произилазе из овог статута.

                Седнице Председништва сазива председник Савеза самосталних синдиката Србије.

                Председништво у хитним случајевима, по питањима која не трпе одлагање, може доносити одлуке и заузимати ставове из надлежности Већа и дужно је да их, за прву наредну седницу, достави Већу на верификацију.

Члан 23.

                Колегијум је извршно-оперативно тело Председништва Савеза самосталних синдиката Србије.

                Чланови Колегијума су: председник Савеза самосталних синдиката Србије, секретар и потпредседници у Већу Савеза самосталних синдиката Србије.

                Колегијум анализира актуелна питања и проблеме из положаја запослених, деловања Савеза и рада његових органа, припрема седнице Председништва и Већа и непосредно се ангажује на реализацији ставова, закључака и одлука које доносе.

Председник

Члан 24.

                Председник Савеза самосталних синдиката Србије (у даљем тексту: председник Савеза) представља и заступа Савез самосталних синдиката Србије.

                Председник Савеза бира се на предлог:

-       три највиша органа самосталних синдиката Србије; односно

-       три највиша органа савеза самосталних синдиката на територији; или

-       50 одбора синдикалних организција самосталних синдиката.

                Предлог кандидата за председника доставља се у писаној форми у року који одреди Веће.

Члан 25.

                Председник Савеза:

-          представља и заступа Савез самосталних синдиката Србије;

-          сазива и председава седницама Већа и Председништва Савеза самосталних синдиката Србије;

-          руководи радом Већа и Председништва, полазећи од Програма Савеза и овог статута и ангажује се на реализацији ставова и одлука које доносе;

-          формира радна тела (комисије и савете) ради разматрања, давања мишљења и предлога о питањима од посебног значаја за деловање Савеза и заштиту права и интереса запослених, за која предлаже заузимање ставова и доношење одлука на Већу и Председништву, о којима преговара са социјалним партнерима и иступа у јавности;

-          именује, из састава чланова Већа, и разрешава потпредседнике;

-          сарађује и координира активност са председницима самосталних синдиката Србије;

-          прати и усмерава рад председника савеза самосталних синдиката на територији и може предлагати њихово разрешење и опозив у складу са овим статутом;

-          доноси одлуке и акте и врши послове које Савез самосталних синдиката Србије као послодавац има у складу са законом и овим статутом;

-          обавља и друге послове.

                За свој рад председник Савеза је одговоран Већу и Конгресу Савеза самосталних синдиката Србије.

Секретар

Члан 26.

                Веће Савеза самосталних синдиката Србије из свог састава, на предлог председника Савеза, бира секретара.

                Секретар Већа ангажује се на припреми седница Већа и Председништва, остварује сарадњу са органима самосталних синдиката Србије и савеза самосталних синдиката на територији на реализовању ставова и одлука органа Савеза, ради по налогу председника Савеза и замењује га у случају спречености и одсутности, обавља и друге послове који произилазе из овог статута.

                По овлашћењу председника Савеза организује и руководи радом Стручне службе.

                Секретар је за свој рад одговоран Већу и председнику Савеза.

Потпредседник

Члан 27.

                Председник Савеза именује потпредседнике у Већу.

                Потпредседници у Већу прате стање и проблеме у одређеним програмским областима деловања Савеза самосталних синдиката Србије (колективни уговори, радно-правна заштита, економско-социјални положај запослених, образовање и оспособљавање чланова и др.), предлажу ставове и одлуке Већу и Председништву из делокруга свога рада и ангажују се на њиховој реализацији, раде по налогу и овлашћењу председника Савеза.

                Број и задужења потпредседника утврђује Веће.

                Престанком функције председника Савеза престаје и функција потпредседника у Већу.

Облици деловања

Члан 28.

                У Савезу самосталних синдиката формира се Секција жена и Секција младих.

                Секција се формира као облик деловања који прати посебне и специфичне интересе младих и жена и ангажује на остваривању права и заштити њиховог друштвеног положаја.

                Секција својим правилима ближе регулише организованост, задатке и начин деловања, у складу са овим статутом. Правила секције ступају на снагу даном добијања сагласности од Председништва.

                Председништво верификује избор председника секције.

                Секција се може формирати и за друге категорије чланова или потенцијалних чланова: инвалиде рада односно лица са посебним потребама, незапослене, пензионере и друге. 

                Одлуку о формирању нове секције доноси Веће. 

Члан 29.

У Савезу самосталних синдиката Србије могу као колективни чланови бити примљене републичке друштвене организације које су основане ради остваривања радних, професионалних и сличних интереса и прихватају Статут и Програм Савеза самосталних синдиката Србије.

Одлуку из става 1. овог члана доноси Веће.

IV САМОСТАЛНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ

Члан 30.

Самостални синдикат Србије организује се за запослене у одређеним или сродним гранама и делатностима.

Самостални синдикат Србије организује се и за запослене који права из рада и по основу рада остварују у привредним друштвима чија је делатност упућивање на рад код другог послодавца и код послодаваца код којих су упућени.

Члан 31.

                Регистровање самосталног синдиката Србије у седишту Савеза самосталних синдиката Србије врши се уз писану сагласност Већа Савеза самосталних синдиката Србије.

Члан 32.

Синдикат може бити конститутивни део Савеза самосталних синдиката Србије ако:

- има најмање 5000 чланова;

- остварује редовне приходе од чланарине;                     

- има репрезентативан положај;

- професионално ангажује председника или секретара;

- прихвата и поштује Програм и овај статут.

Одлуку о пријему новог синдиката у Савез самосталних синдиката Србије доноси Веће већином од укупног броја чланова.

                Одлуку о пријему синдиката који је настао од најмање једне половине чланова самосталног синдиката Србије који конституише Савез самосталаних синдикта Србије доноси Веће уз предходно прибављену сагласност одговарајућег самосталног синдиката.

Члан 33.

Основне надлежности самосталног синдиката Србије су да:

-       заступа интересе запослених и преговора са удружењем послодаваца на нивоу Републике;

-       остварује социјални дијалог са надлежним министарством;

-       закључује посебан колективни уговор за грану и делатност;

-       одлучује о организовању и води штрајк у грани и делатности;

-       одлучује о организовању и води протест  у грани и делатности;

-       оснива и управљава синдикалним фондовима;

-       пружа помоћ у раду синдикалним организацијама; и

-       остварује међународну синдикалну  сарадњу.

Члан 34.

Самостални синдикати Србије у Савезу самосталних синдиката Србије покрећу, предлажу, договарају и остварују активности од заједничког интереса за чланство.

Органи Савеза самосталних синдиката Србије дужни су да разматрају предлоге и захтеве самосталних синдиката Србије и по њима заузимају ставове, доносе одлуке и дају мишљења.

Самостални синдикати Србије су обавезни да спроводе ставове и одлуке органа Савеза самосталних синдиката Србије донете у складу са овим статутом.

Члан 35.

                Синдикат који не испуњава услове из члана 32. овог статута може постати конститутивни део Савеза самосталних синдиката Србије ако:

-          приступи самосталном синдикату Србије који је конститутивни део Савеза, или

-          са другим синдикатом, односно синдикатима организује самостални синдикат Србије ради стицања услова конститутивности.

Члан 36.

                Синдикат који не испуњава услове за пријем, из члана 32. и 35. овог статута, има положај придруженог члана у Савезу самосталних синдиката Србије.

Придружени члан не може бити синдикат који је настао од чланова који су иступили из самосталног синдиката Србије у Савезу самосталних синдиката Србије.

Члан 37.

                Придружени члан у Савезу самосталних синдиката Србије има права и обавезе да:

-       користи име и обележја Савеза самосталних синдиката Србије;

-       изјашњава се о питањима из надлежности Савеза самосталних синдиката Србије;

-       подноси предлоге органима Савеза самосталних синдиката Србије;

-       поштује и спроводи ставове и одлуке органа Савеза самосталних синдиката Србије;

-       користи услуге стручне службе у Савезу самосталних синдиката Србије;

-       врши расподелу и уплату чланарине у складу са овим статутом.

Придружени члан из става 1. овог члана не учествује у изборучланова органа Савеза самосталних синдиката Србије.

Члан 38.

Самостални синдикат Србије може иступити из Савеза самосталних синдиката Србије.   

Одлуку о иступању самосталног синдиката Србије из Савеза самосталних синдиката Србије доноси највиши орган (конгрес, скупштина, конференција или конститутивна седница органа) самосталног синдиката Србије.

Одлука о иступању самосталног синдиката Србије из Савеза самосталних синдиката Србије мора бити донета најмање шест месеци раније а ступа на снагу даном истека тог рока.

Самостални синдикат Србије који је иступио из Савеза самосталних синдиката Србије дужан је да измири све материјално-финансијске обавезе према Савезу до дана ступања на снагу одлуке из става 2. и 3. овога члана.

      Члан 39.

                Самостални синдикат Србије који не спроводи одлуке органа Савеза самосталних синдиката Србије, делује супротно Програму и овом статуту, не извршава материјално-финансијске обавезе сагласно овом статуту, делује против интереса Савеза или не прихвата одлуке арбитраже, може бити искључен из Савеза самосталних синдиката Србије.

                Када надлежни орган Савеза самосталних синдиката Србије утврди постојање разлога за искључење из става 1. овог члана, председник Савеза самосталних синдиката Србије дужан је да упозори надлежни орган самосталног синдиката Србије о постојању разлога за искључење.

                Орган самосталног синдиката Србије дужан је да се о упозорењу изјасни у року од 30 дана од дана достављања.

                Ако надлежни орган самосталног синдиката Србије не размотри или одбије упозорење из става 3. овога члана, Веће Савеза самосталних синдиката Србије доноси одлуку којом се:

-          утврђује рок за отклањање разлога за искључење;

-          привремено искључују из Већа и Председништва чланови самосталног синдиката Србије;

-          захтева од надлежног органа самосталног синдиката Србије да се изјасни о поверењу лицима изабраним на најодговорније функције у самосталном синдикату Србије.

Са одлуком Већа, из става 4. овог члана, упознаје се чланство самосталног синдиката Србије преко савеза самосталних синдиката на територији.

Уколико се у датом року, из става 4. алинеја 1, не отклоне разлози за искључење, Веће доноси одлуку о искључењу самосталног синдиката Србије из Савеза већином од укупног броја чланова.

Одлука, из става 6. овог члана, ступа на снагу месец дана од дана доношења.

Самостални синдикат Србије који је искључен из Савеза дужан је да измири све материјално-финансијске обавезе према Савезу до дана ступања на снагу одлуке о искључењу.

На одлуку о искључењу самостални синдикат Србије има право жалбе конгресу.

Жалба не одлаже извршење одлуке о искључењу.

Члан 40.

Даном ступања на снагу одлуке о иступању, односно искључењу самостални синдикат Србије губи право на коришћење имовине, услуга и обележја Савеза самосталних синдиката Србије.

Члан 41.

Спор између два самостална синдиката Србије организована у Савезу самосталних синдиката Србије решава се арбитражом.

Свака страна у спору даје по једног арбитра, а три арбитра именује Председништво Савеза самосталних синдиката Србије.

Одлука арбитраже је обавезујућа за стране у спору.

Члан 42.

Самостални синдикати Србије својим статутом, који не може бити у супротности са Статутом Савеза самосталних синдиката Србије, ближе уређују: учлањавање, права и обавезе члана и престанак чланства; формирање синдикалне организације и именовање повереника код послодавца; организованост и органе самосталног синдиката Србије; надлежности и начин деловања, избор чланова органа и носилаца функција у самосталном синдикату Србије и синдикалној организацији; и друга питања од значаја за остваривање њихове улоге.

Одбори самосталних синдиката на територији формирају се у седишту Савеза самосталних синдиката на територији.

Члан самосталног синдиката Србије у

Савезу самосталних синдиката Србије

Члан 43.

                Синдикална организација је основни облик организовања чланова самосталног синдиката Србије код послодавца.

                Kод послодавца код кога не постоје услови за организовање или рад синдикалне организације именује се повереник.

                Синдикална организација и повереник, из става 1. и 2. овога члана, могу се организовати, односно именовати за чланове самосталног синдиката Србије код више послодаваца на територији.

Седиште повереника одређује се одлуком о именовању, коју доноси надлежни орган самосталног синдиката Србије.

                Синдикална организација за запослене код више послодаваца на територији може се формирати при савезу самосталних синдиката на територији када не постоје услови да се она према претежној шифри делатности организује у самостални синдикат Србије.

Члан 44.

                Запослени се учлањује у самостални синдикат Србије потписивањем приступнице.

О чланству у самосталном синдикату Србије води се евиденција.

Члан 45.

Члан самосталног синдиката Србије има право у Савезу самосталних синдиката Србије на:

-          обезбеђивање зараде у складу са колективним уговором, уговором о раду и законом;

-          радно-правну заштиту;

-          остваривање безбедности и заштите здравља на раду и услове рада у складу са законом и колективним уговором;

-          превенцију радне инвалидности и рекреативни одмор у складу са законом и колективним уговором;

-          коришћење помоћи из синдикалних фондова;

-          предлагање, бирање и да буде биран у органе Савеза самосталних синдиката Србије;

-          информисање; и

-          образовање и оспособљавање за синдикални рад.

Члан самосталног синдиката Србије има обавезу у Савезу самосталних синдиката Србије да:

-          поштује Програм Савеза самосталних синдиката Србије и овај статут;

-          учествује у активностима које се воде у Савезу самосталних синдиката Србије, и

-          плаћа синдикалну чланарину.

Члан 46.

                Члан самосталног синдиката Србије који је добио отказ и поднео тужбу суду задржава права и обавезе члана до правоснажности судске пресуде.

                Члан самосталног синдиката Србије који је пензионисан има право на радно-правну заштиту у остваривању права по основу рада и не може бити предлаган и биран за члана и носиоца функције у органима Савеза самосталних синдиката Србије.

                Члан самосталног синдиката Србије који је изабран, односно именован на пословодну функцију, функцију у државним органима и политичким странкама или на другу јавну функцију која може довести до сукоба интереса док обавља ту функцију не може бити члан органа, носилац функције и председник у Савезу самосталних синдиката Србије.

                Право члана да буде биран у органе Савеза самосталних синдиката Србије стиче се годину дана након учлањења у самостални синдикат Србије.

V САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ

Члан 47.

                У Савезу самосталних синдиката Србије организују се савези самосталних синдиката покрајина, града Београда, града Новог Сада, Ниша, Крагујевца и градова у складу са одлуком Већа Савеза самосталних синдиката Србије.

Савез самосталних синдиката из става 1. овог члана остварује надлежности из члана 6. и 7. овог статута на територији за коју се организује.

Члан 48.

Органи Савеза самосталних синдиката покрајине, града Београда града Новог Сада, Ниша, Крагујевца и градова у складу са одлуком Већа Савеза самосталних синдиката Србијесу:

-       Конференција,

-       Веће,

-       Надзорни одбор,

-       Статутарни одбор,

-       Председништво, и

-       Председник.

Члан 49.

                Полазећи од овог статута Савез самосталних синдиката покрајине, града Београда, града Новог Сада, Ниша, Крагујевца и градова у складу са одлуком Већа Савеза самосталних синдиката Србије, статутарном одлуком ближе уређују организованост,  надлежности и деловање.

Члан 50.

                Савез самосталних синдиката Србије формира савезе самосталних синдиката за више општина и општине.

                Савез из става 1. овог члана може се формирати за град за који није организован савез самосталних синдиката из члана 47. став 1. овог статута.

                За општине које не поседују минималне услове за самосталан рад формирају се повереништва.

Члан 51.

Савез самосталних синдиката на територији, из члана 47. и 50. овог статута, може се организовати односно формирати ако има:

-          најмање 4000 чланова самосталних синдиката Србије;

-          приходе од чланарине у износу потребном за финансирање надлежности поверених овим статутом;

-          стручну службу формирану у складу са овим статутом;

-          професионално ангажованог најмање једног носиоца функције.

Члан 52.

Одлуком Већа Савеза самосталних синдиката Србије, из члана 47. овог статута, јединствено се са организовањем савеза самосталних синдиката у градовима уређује формирање савеза самосталних синдиката за више општина и општине и формирање повереништава у општинама у Републици Србији.

Одлуку из става 1. овог члана Веће доноси на основу претходно обављених консултација са органима савеза самосталних синдиката на територији.

                Веће Савеза самосталних синдиката покрајине, полазећи од овог статута и статутарне одлуке Савеза самосталних синдиката покрајине, доноси одлуку из  става 1. овог члана за територију покрајине и доставља је на верификацију Председништву Савеза самосталних синдиката Србије.

                Одлуку о престанку рада савеза и повереништава из става 1. овог члана доноси Веће Савеза самосталних синдиката Србије.

Члан 53.

                Савез самосталних синдиката на територији:

-          упућује предлоге, захтеве и иницијативе органима Савеза самосталних синдиката Србије за предузимање мера и активности из њихове надлежности;

-          реализује активности које се јединствено воде у Савезу самосталних синдиката Србије и спроводи ставове, одлуке и закључке органа Савеза самосталних синдиката Србије;

-          учествује у трипартитном дијалогу и раду локалних социјално-економских савета;

-          преговара са удружењем послодаваца на територији;

-          закључује посебан колективни уговор за територију;

-          учествује у раду савета за запошљавање и органа фондова социјалног осигурања на територији;

-          обезбеђује радно-правну заштиту члановима и пружа правну помоћ синдикалним организацијама и повереницима самосталних синдиката Србије;

-          пружа помоћ самосталним синдикатима Србије на учлањавању и привлачењу нових чланова;

-          обезбеђује услове за коришћење рекреативних одмора ради заштите здравља и очувања радне способности чланова;

-          образује и оспособљава активисте за рад у органима Савеза самосталних синдиката Србије;

-          пружа стручну помоћ и обезбеђује административно-техничке и просторне услове за рад органа и повереника самосталних синдиката Србије;

-          информише чланство и јавност о свом раду и раду органа Савеза самосталних синдиката Србије;

-          управља и располаже имовином Савеза самосталних синдиката Србије на територији;

-          организује рад стручне службе;

-          доноси акте неопходне за свој рад и остваривање улоге утврђене овим статутом;

-          обавља и друге послове који произилазе из овог статута.

Члан 54.

                Органи Савеза самосталних синдиката на територији су веће, надзорни одбор и председник.

У срединама са већим бројем чланова, може се формирати председништво као орган Савеза самосталних синдиката на територији.

У саставу органа Савеза самосталних синдиката на територији обезбеђује се сразмерна, према броју плаћајућих чланова, заступљеност представника самосталних синдиката Србије.

У складу са одредбама овог статута, веће доноси одлуку о броју, саставу и начину избора чланова органа Савеза самосталних синдиката на територији.

Члан 55.

                Изборна скупштина Савеза самосталних синдиката на територији одржава се сваке пете године у складу са одлуком о одржавању избора у Савезу самосталних синдиката Србије.         

                Изборну скупштину чине чланови већа и надзорног одбора предходног и новог сазива.

Изборна скупштина верификује избор чланова већа и надзорног одбора, разматра и усваја извештаје о раду већа и надзорног одбора, усваја програмске задатке за наредни петогодишњи период, доноси правила о раду, бира председника и даје разрешницу члановима већа и надзорног одбора претходног сазива.

Члан 56.

                Надзорни одбор Савеза самосталних синдиката на територији врши надзор над материјално-финансијским пословањем, извештава веће о годишњим финансијским извештајима Савеза самосталних синдиката на територији, даје мишљење о коришћењу прихода из чланарине и других извора и располагању синдикалном имовином.

                По налогу Надзорног одбора Савеза самосталних синдиката Србије врши контролу уплате чланарине у складу са чланом 79. овог статута.

                Надзорни одбор из става 1. овог члана има најмање три члана и бира председника из свог састава.

Члан 57.

                Председник Савеза самосталних синдиката на територији представља и заступа Савез, сазива седнице већа, руководи радом и одговоран је за рад већа, прати и усмерава рад повереника, доноси акте за које је овлашћен на основу закона и обавља и друге послове који произилазе из одредби овог статута.

Председник Савеза самосталних синдиката на територији бира се на предлог:

-       једне трећине органа самосталних синдиката Србије на територији, односно

-       једне четвртине синдикалних организација, односно

-       већа Савеза самосталних синдиката на територији, или

-       органа Савеза самосталних синдиката Србије.

Председник Савеза самосталних синдиката на територији по функцији је члан Већа.

Члан 58.

                На предлог председника, веће Савеза самосталних синдиката на територији из свог сатава бира секретара.

                У срединама са већим бројем чланова, председник Савеза самосталаних синдиката на територији може именовати потпредседника у већу.

Секретар већа се ангажује на припреми седница и спровођењу ставова и одлука већа, ради по налогу председника и замењује га у случају његове спречености и одсутности.

Потпредседник у већу обавља послове сходно одредбама овог статута.

Секретар и потпредседник у већу за свој рад одговорни су већу и председнику.

Члан 59.

Изборпредседника Савеза самосталних синдиката на територији верификује Председништво Савеза самосталних синдиката Србије.

Уколико избор председника, из става 1. овог члана, није извршен у складу са овим статутом и одлуком о одржавању избора у Савезу самосталних синдиката Србије, Председништво може именовати повереника.

                Повереник је дужан да у року од 90 дана спроведе нове изборе.   Овлашћења и обавезе повереника, из става 2. овог члана, ближе се утврђују одлуком о његовом именовању.

Члан 60.

                Орган Савеза самосталних синдиката на територији који делује супротно Програму и овом статуту, не поштује и не спроводи одлуке органа Савеза самосталних синдиката Србије може  бити распуштен.

                Одлуку о распуштању органа савеза самосталних синдиката на територији доноси Председништво Савеза самосталних синдиката Србије.

                Одлуком из става 2. овог члана именује се привремени орган и одређује рок за спровођење избора.

Члан 61.

                Повереништво Савеза самосталних синдиката у општини:

-          представља и заступа Савез самосталних синдиката Србије у дијалогу са социјалним партнерима и раду трипартитних тела на нивоу локалне самоуправе;

-          пружа помоћ синдикалним организацијама и повереницима самосталних синдиката Србије код заступања и остваривања појединачних и колективних права и интереса запослених;

-          стара се о остваривању права члана самосталног синдиката Србије на радно-правну заштиту;

-          пружа помоћ самосталним синдикатима Србије и ангажује се на привлачењу и учлањавању нових чланова;

-          пружа административно-техничке и друге услове за рад повереника самосталних синдиката Србије који су именовани са седиштем при Савезу самосталних синдиката на територији односно повереништву;

-          стара се о имовини повереној на коришћење;

-          спроводи ставове и одлуке надлежних органа Савеза самосталних синдиката Србије;

-          сарађује са органима самосталних синдиката Србије;

-          ангажује се и на другим питањима која произилазе из овог статута и аката Савеза самосталних синдиката на територији.

Веће Савеза самосталних синдиката на територији именује повереника Савеза самосталних синдиката у општини.

Повереник је по правилу професионално ангажовано лице на раду у већу из става 2. овог члана.

Изузетно, повереник се може волонтерски ангажовати у складу са одлуком о именовању.

Члан 62.

                Савез самосталних синдиката за више општина и општину својим правилима ближе уређује организованост, органе, надлежности и деловање у складу са овим статутом.

VI ОДРЕДБЕ О РАДУ ОРГАНА, ИЗБОРУ И ОДГОВОРНОСТИ

Члан 63.

Рад органа Савеза самосталних синдиката Србије и савеза самосталних синдиката на територији је јаван.

Органи Савеза самосталних синдиката Србије и савеза самосталних синдиката на територији пуноважно раде ако седници присуствује више од половине чланова органа, а одлуке доносе већином гласова присутних, ако овим статутом није другачије одређено.

Члан 64.

                Органи Савеза самосталних синдиката Србије и савеза самосталних синдиката на територији могу формирати радна тела као сталне или привремене облике деловања, чији се састав и делокруг рада одређује одлуком о формирању.

У органима Савеза самосталних синдиката Србије и савеза самосталних синдиката на територији обезбеђује се одговарајућа заступљеност жена и младих.

Члан 65.

Мандат чланова органа и носиоца функција у Савезу самосталних синдиката Србије, самосталним синдикатима Србије, савезима самосталних синдиката на територији и синдикалним организацијама траје пет година и може се поновити.

Престанак мандата утврђује се одлуком о расписивању избора.

У случају престанка чланства у органу и функције, из става 1. овог члана, у току мандата, новоизабранима члановима органа и носиоцима функције мандат траје до редовних избора.

Члан 66.

Избори у синдикалним организацијама и за чланове органе и носиоце функција у самосталним синдикатима Србије, савезима самосталних синдиката на територији и Савезу самосталних синдиката Србије обављају се сваке пете године на основу одлуке Већа Савеза самосталних синдиката Србије.

Изузетно, избори се могу обавити и у току трајања мандата уколико је то неопходан услов за рад организација и органа из става 1. овог члана.

Члан 67.

Избор чланова и носилаца функција у органима и председника Савеза и савеза самосталних синдиката на територији (у даљем тексту: председник савеза на територији) врши се тајним гласањем, по правилу, од више кандидата.

Изузетно, за носиоце функција и председника, из става 1. овог члана, уколико није предложено више кандидата, избор се врши од једног кандидата.

Сваки предложени кандидат је дужан да се изјасни о прихватању кандидатуре чиме стиче право да буде на кандидатској листи.

Кандидати за председника Савеза и савеза на територији могу бити само на једној кандидатској листи.

Листа кандидата утврђује се по азбучном реду презимена и имена кандидата.

Уколико је утврђено више кандидата,изабран је онај кандидат који добије више од половине гласова присутних чланова органа.

За кандидате који нису добили потребан број гласова, из става 6. овог члана, спроводи се други круг гласања.

За други круг гласања утврђују се кандидати који су у првом кругу добили највећи број гласова, и то за једног кандидата више од броја који се бира.

Листа кандидата за други круг гласања утврђује се према редоследу добијених гласова у првом кругу.

У другом кругу изабрани су кандидати који добију највећи број гласова. Када у другом кругу гласања два или више кандидата добију исти број гласова, изабран је кандидат који се по редоследу на гласачком листићу налази први.

Ако је на листи утврђен један кандидат, он је изабран ако добије више од половине гласова укупног броја чланова органа.

Уколико кандидат не добије потребну већину, из става 11. овог члана, избори се понављају са другим кандидатом односно кандидатима.

Члан 68.

Чланови органа Савеза самосталних синдиката Србије и савеза самосталних синдиката на територији имају једнака права и одговорности и лично су одговорни за рад органа чији су чланови.

Члану и носиоцу функције у органу и председнику Савеза и савеза на територији функција односно чланство у органу престаје:

-       престанком чланства у самосталном синдикату Србије;

-       истеком мандата;

-       одласком у пензију;

-       престанком радног односа по основу вишка запослених;

-       давањем оставке;

-       избором, односно именовањем на пословодну функцију, функцију у државним органима и политичким странкама или на другу јавну функцију, у складу са чланом 46.;

-       разрешењем; и

-       опозивом.

Члан 69.

                Председник Савеза и савеза на територији оставку подносе већу.

                Члан и носилац функције у органу Савеза самосталних синдиката Србије и савеза самосталних синдиката на територији оставку подносе органу чији су члан, односно носилац функције.

                Оставка се констатује.

Члан 70.

                Разрешење из члана 68. став 2. алинеја 7. овог статута врши се у случајевима:

-          дуготрајне болести и друге објективне спречености;

-          неоправданог одсуствовања са седница, најмање три седнице за редом;

-          неуплаћивања чланарине која припада Савезу самосталних синдиката Србије и савезу самосталних синдиката на територији у складу са овим статутом;

-          неизвршавања поверених надлежности и задатака у складу са овим статутом;

-          понашања и деловања које изабраног чини недостојним дужности.

                                                        Члан 71.

Разрешење председника Савеза и савеза на територији врши веће, на предлог већа.

Предлог за разрешење председника савеза на територији може дати и орган Савеза самосталних синдиката Србије.

Разрешење носиоца функције у органу Савеза самосталних синдиката Србије и савеза самосталних синдиката на територији врши орган који га је бирао односно у којем обавља функцију.

Разрешење члана органа Савеза самосталних синдиката Србије и савеза самосталних синдиката на територији врши орган у самосталном синдикату односно савезу самосталних синдиката на територији или синдикалној организацији којa га је бирала односно орган у којем обавља функцију.

Предлог за разрешење носиоца функције и члана органа из става 3. и 4. овог члана може дати орган у коме обавља функцију, односно чији је члан или који га је бирао.

                Одлука о разрешењу у органима Савеза самосталних синдиката Србије и савезима самосталних синдиката на територији доноси се у склади са чланом 63. став 2. овога статута, а у самосталним синдикатима Србије и синдикалним организацијама у складу са статутом синдиката.

Члан 72.

                Опозив из члана 68. став 2. алинеја 8. овог статута врши се у случајевима:

-          непоштовања програмских опредељења Савеза самосталних синдиката Србије;

-          непоштовања овог статута;

-          непоштовања и не спровођења одлука органа Савеза самосталних синдиката Србије и савеза самосталних синдиката на територији;

-          када својим деловањем наноси штету Савезу самосталних синдиката Србије.

Члан 73.

                Опозив председника Савеза и савеза на територији врше већа.

                                Предлог за опозив председника Савеза могу дати:

-          једна трећина чланова Већа;

-          органи самосталних синдиката Србије у којима је организована најмање половина чланства;

-          органи савеза самосталних синдиката на територији који обухватају најмање половину чланства.

Предлог за опозив председника савеза на територији може дати:

-          једна трећиначланова већа;

-          једна трећина органа самосталних синдиката Србије на територији;

-          једна трећина синдикалних организација;

-          виши орган Савеза самосталних синдиката Србије.

                Предлог за опозив мора бити образложен.

                По предлогу из става 2. и 3. овог члана, седница већа мора се сазвати у року од 30 дана од дана подношења.

О предлогу за опозив отвара се расправа на седници већа.

Са прихватањем предлога спроводи се поступак опозива.

Опозив се врши тајним гласањем.

Одлука о опозиву председника Савеза донета је ако се за њу изјасни најмањедве трећине чланова Већа.

Одлука о опозиву председника савеза на територији донета је ако се за њу изјасни више од половине чланова већа.

У случају не изгласавања одлуке о опозиву нови предлог по истом основу може се поднети после годину дана.

Члан 74.

                Опозив члана и носиоца функције у органу Савеза самосталних синдиката Србије и савеза самосталних синдиката на територији врше органи који су их бирали.

                Предлог за опозив члана органа и носиоца функције може дати орган који га је бирао и чији је члан, односно у коме обавља функцију.

                Предлог за опозив носиоца функције у Већу Савеза самосталних синдиката Србије и савеза самосталних синдиката на територијиможе дати и председник Савеза.

                Опозив члана органа Савеза из самосталног синдиката Србије врши се по поступку избора.

Опозив носилаца функција у органу Савеза самосталних синдиката Србије и савеза самосталних синдиката на територији врши се по поступку утврђеним у члану 73. став 4, 5, 6, 7, 8. и 10. овог статута.

Члан 75.

                Престанком чланства престаје и функција у органу Савеза самосталних синдиката Србије и савеза самосталних синдиката на територији.

VII ИМОВИНА И МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА

Члан 76.

Имовину Савеза самосталних синдиката Србије чини сва непокретна и покретна имовина, новчана средства, хартије од вредности и имовинска права.

Извори прихода Савеза самосталних синдиката Србије су: чланарина, приходи од имовине, приходи од пословања и маркетинга, поклони, легати, прилози и средства из других извора.

Члан 77.

На самостални синдикат Србије који је иступио и организовао се ван Савеза самосталних синдиката Србије не може се преносити имовина или део имовине из члана 76. става 1 овог статута.                 

Имовина савеза самосталних синдиката на територији који се укине или престане да постоји преноси се непосредно вишем Савезу.

Члан 78.

Савез самосталних синдиката Србије, самостални синдикати Србије и савези самосталних синдиката на територији самостално финансирају своју активност.

Савез самосталних синдиката Србије, самостални синдикати Србије и савези самосталних синдиката на територији стичу непокретну имовину и њоме управљају.

     Савез самосталних синдиката Србије и савези самосталних синдиката на територији располажу непокретном имовином уз сагласност Већа Савеза самосталних синдиката Србије.

Располагање непокретном имовином које је у супротности са ставом 3 овог члана, ништаво је.

Члан 79.

                 Чланарина у Савезу самосталних синдиката Србије је јединствена и износи 1% зараде члана.     

Чланарина из става 1. овог члана распоређује се према следећим пропорцијама и уплаћује се на текуће рачуне корисника утврђених чланом 4. став 1. овог статута, и то:

А) На територији Републике Србије изван покрајина и града Београда:

                - 50% на текући рачун синдикалне организације,

                - 28% на текући рачун савеза самосталних синдиката на територији,

                - 22% на текући рачун самосталног синдиката Србије;

Б) На територији града Београда:

                - 50% на текући рачун синдикалне организације,

                - 33% на текући рачун Савеза самосталних синдиката Београда,

                - 17% на текући рачун самосталног синдиката Србије;

В) На територији покрајина:

- 50% на текући рачун синдикалне организације,

- 10% на текући рачун Савеза самосталних синдиката покрајине,

- 28% на текући рачун савеза самосталних синдиката на територији,

- 12% на текући рачун самосталног синдиката Србије.

Самостални синдикати Србије дужни су да сваког радног дана од  средстава, из става 2. алинеја А3, Б3. и В4. пренесу 25% на текући рачун Савеза самосталних синдиката Србије.

                Право увида и контроле у примену става 2. овог члана има ревизор кога именује Надзорни одбор.

У случају уочених неправилности, Веће Савеза самосталних синдиката Србије и већа савеза самосталних синдиката на територији предузимају мере у складу са овим статутом.

Члан 80.

                У случају неизвршавања обавезе уредног плаћања синдикалне чланарине, не поступања или непридржавања Статутом утврђених пропорција у расподели синдикалне чланарине из члана 79. овог статута, синдикална организација, самостални синдикат Србије, савез самосталних синдиката на територији и Савез самосталних синдиката Србије имају право да у судском поступку остваре накнаду штете на име дуга због неуплаћене синдикалне чланарине.

Члан 81.

Веће Савеза самосталних синдиката Србије доноси Правилник о материјално-финансијском пословању у Савезу самосталних синдиката Србије, Правилник о начину коришћења, располагања и управљања имовином и друга општа акта у вези са материјално-финансијским пословањемСавеза самосталних синдиката Србије.

VIII СТРУЧНА СЛУЖБА

Члан 82.

У Савезу самосталних синдиката Србије и савезима самосталних синдиката на територији формирају се стручне службе.

Стручне службе за органе савеза из става 1. овог члана обављају послове:

-       радно-правне заштите,

-       стручно-аналитичке,

-       образовања и оспособљавања,

-       информисања и маркетинга,

-       рачуноводствено-књиговодствене, и

-       административно-техничке.

Члан 83.

У стручним службама Савеза самосталних синдиката Србије и савеза самосталних синдиката на територији формира се правна служба за послове радно-правне заштите.

Правна служба пружа радно-правну заштиту и заступа чланове,  пружа правну помоћ повереницима, синдикалним организацијама и самосталним синдикатима Србије на остваривању права запослених из рада и по основу рада, учествује у изради и преговорима код закључивања колективних уговора и доношења других аката којима се ближе регулишу права запослених и ангажује на обезбеђењу њихове примене и поштовања.

Савез самосталних синдиката Србије и савези самосталних синдиката на територији могу обављање рачуноводствено-књиговодствених послова поверити другим правним и физичким лицима.

Стручне службе могу за потребе самосталних синдиката Србије и синдикалних организација, обављати и друге послове о чему одлуку доноси надлежни орган Савеза.

Председник Савеза самосталних синдиката Србије доноси Правилник  о организацији и систематизацији у Стручној служби, уз претходно прибављено мишљење Председништва.

IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 84.

Измене и допуне овог статута врши Веће Савеза самосталних синдиката Србије.

Изменама и допунама из става 1. овог члана не могу се мењати Основна начела.

На питања која нису уређена овим Статутом примењују се општа акта и  одлуке Већа и Председништва Савеза самосталних синдиката Србије.

Члан 85.

                Самостални синдикати и савези самосталних синдиката на територији извршиће усклађивање својих аката са овим статутом у року од 180 дана од дана његовог ступања на снагу.

                По истеку рока из става 1. овог члана одредбе аката самосталних синдиката и савеза самосталних синдиката на територији које су у супротности са овим статутом ништавне су и не производе правно дејство.

Члан 86.

Статут Савеза самосталних синдиката Србије, усвојен на XV Kонгресу, 28.05.2015. године, ступа на снагу осмог дана од дана објављивања.

Измене и допуне Статута Савеза самосталних синдиката Србије, усвојене  на Већу Савеза самосталних синдиката Србије 16.03.2018. године, постају саставни део Статута Савеза самосталних синдиката Србије и ступају  на снагу осмог дана од дана објављивања.

                                                ПРЕДСЕДНИК

                                                САВЕЗА САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ

          Љубисав Орбовић