Upoznajte svoja prava

19.jul 2021 10:15 AM
post

Zakon o radu propisuje prava i obaveze kako zaposlenih, tako i poslodavaca. Poslodavac je dužan da zaposlenog obavesti o uslovima i organizaciji rada i pravima i obavezama zaposlenog u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. Ugovorom o radu, koji se zaključuje pre stupanja zaposlenog na rad, ugovaraju se uslovi rada, koji ne mogu biti nepovoljniji od uslova propisanih zakonom. Ako ugovor sadrži takve odredbe, one su ništave, a pravo da se utvrđuje ništavost pred sudom ne zastareva.

Tako je to u definiciji i na papiru, međutim, sve postaje znatno kompleksnije kada se kao pojedinci nađemo u situaciji da svoja prava želimo da ostvarimo u praksi.
Pre svega, zaposleni često ne znaju svoja prava pa se dešava da ostanu uskraćeni za ista, čime se ta prava gube sve do momenta dok ih neko ne “otkrije”.
Zatim,  kada prava i znamo nije nimalo jednostavno doći do njihovog ostvarivanja ako sa druge strane imamo poslodavca koji to pravo želi da nam uskrati.
Tu nam može pomoći brojnost i solidarnost  koje su osnovne poluge sindikalnog delovanja. Udruživanjem u Sindikat je put za ostvarivanje interesa zaposlenih u zaštiti i unapređenju njihovih prava po osnovu rada. Što je Sindikat masovniji i složniji, manja je verovatnoća da se osnovna prava zaposlenih krše, a veća da se ostvare i dodatna prava potpisivanjem kolektivnih ugovora.

Krenimo zato redom:
Na sajtu www.susindikat.org.rs  u narednom periodu ćemo objavljivati prava zaposlenih garantovana zakonima koja regulišu sferu rada i radnih odnosa.. Na ovaj način će biti jednostavnije uočiti ako se zakoni ne poštuju, a mogućnost lakog širenja informacija treba sada treba iskoristiti kako bi ove činjenice stigle do svih onih koji nisu sigurni u svoja prava i njihovo ostvarivanje.
Savez samostalnih sindikata grada Subotica stoji vam na raspolaganju za sva pitanja, sugestije, pomoć u rešavanju nastalih problema, kao i za predloge koje teme bi vam bile od značaja da obradimo.
Naša adresa je: Trg cara Jovana Nenada 15, VII sprat, tel: 024/553-154, predsednik Ištvan Huđi, mob: 065/44-78-001,
e-mail: info@susindikat.org.rs;

Pošto je leto i vrućine su velike, krenimo prvo od Prava zaposlenih na godišnji odmor. Najavljujemo odmah i sledeći temu : Bezbednost i zdravlje na radu: Uslovi rada na otvorenom i u zatvorenom prostoru pri visokim temperaturama.