Zajednički zahtev za bolji materijalni položaj zaposlenih u javnom sektoru

16.jul 2021 7:22 AM
post

Reprezentativni sindikati zaposlenih u javnim službama, naučno-istraživačkoj delatnosti, državnoj upravi i pravosudnim organima Republike Srbije, na zajedničkom sastanku, održanom 6. jula, ukazali su na težak materijalni položaj zaposlenih i od nadležnih državnih organa zatražili hitne mere koje će doprineti njegovom poboljšanju.

Sindikati zahtevaju izmenu Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama, povećanje plata zaposlenima u procentualnom iznosu koji je veći od planiranog procenta rasta minimalne zarade i definisanje visine naknade za topli obrok i regres.

Takođe, traže donošenje posebne uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata službenika i nameštenika u državnim organima, organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, kao i donošenje koeficijenata za zaposlene u naučno-istraživačkim organizacijama.

Zahtevi su upućeni ministru finansija, od koga se očekuje da na narednom sastanku obrazloži stavove tog ministarstva i Vlade Srbije u vezi sa iznetim zahtevima sindikata.

Dopis Ministarstvu finansija